1. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar Bystyret ny kommunedelplan for
Saltstraumen, herunder planbeskrivelse og bestemmelser datert 15.08.12 og plankart datert
22.08.12. Bystyret godkjenner samtidig vedlagte konsekvensutredning datert 08.07.10 som
grunnlag for utforming av planen. Planvedtaket vil først være rettskraftig når innsigelser fra
Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune formelt er trukket.

2. Følgende planer vedtas opphevet innenfor planområdet:

  • Reguleringsplan for Saltstraumen Fritidspark, R6012, vedtatt 2002
  • Bebyggelsesplan for Saltstraumen brygge, Jektvik, B6003_104, vedtatt 2002
  • Deler av reguleringsplan for Saltstraumen Båthavn, Jektvik, R6003.02, vedtatt1994 (areal sør for eiendom 77/10). 

3. Forslag til handlingsdel for gjennomføring kommunedelplanen utarbeides med utgangspunkt i vedlagte skisse.

4. Bystyret ber om snarlig egen sak om organisering av det videre arbeidet med utvikling og
gjennomføring av handlingsdelen i kommunedelplanen for Saltstraumen.

Planbestemmelsene - §2.1 endres slik:

  • b) Utnyttelsesgrad for boliger settes til 30% (BYA) der annet ikke er fastsatt.
  • h) B14 Ripnes – Taes ut.

Følgende oversendes:

  • Det jobbes videre med å finne en løsning for offentlig kai på begge sider av Straumen, Knaplund og Ripnesområdet.
  • Ved etablering av gjestebrygge med offentlige plasser i Ripnes søkes det å få til opprydding og samordning med private flytebrygger med ett felles landfeste.