1. Bystyret mener at konsekvensutredningen oppfyller planprogrammet, og at den gir et
godt og tilfredsstillende grunnlag til å kunne fatte beslutning om trasèvalg for ny rv 80.
Bystyret godkjenner konsekvensutredningen, jfr. plan- og bygningslovens § 33-1.

2. Bystyret legger ved valg av alternativer vekt på at Bodø trenger en ny og framtidsrettet
infrastruktur. Videre legges det stor vekt på å få ned antall drepte og alvorlig skadde i
trafikken på strekningen, og at de eksisterende bomiljøene langs dagens 3-felts vei skal få
et forbedret miljø med mindre støy og støv. Bystyret har også ved valg av alternativer
lagt vekt på å unngå innløsning av et stort antall boliger. Bystyret legger videre vekt på
ved valg av alternativer for alle delstrekninger, at alternativene på en tilfredsstillende
måte også ivaretar landskaps-, natur- og kulturverdier.

3. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-5 vedtar bystyret Kommunedelplan for rv. 80
Naurstadhøgda – Thallekrysset med følgende alternativer:

- Delstrekning 1 Naurstadhøgda – Vikan: alternativ 6
- Delstrekning 2 Vikan – Hunstad øst: alternativ 2
- Delstrekning 3 Hunstadmoen – Thallekrysset: alternativ 2

4. Bystyret ber om at Statens vegvesen utarbeider reguleringsplaner for de valgte
alternativene på delstrekning 1 og 3. Videre må det utarbeides reguleringsplan for den del
av delstrekning 2 som går fra Hunstadkrysset til og med nytt kryss til Mørkvedmarka.
Bystyret anser ikke at det nå er behov for utarbeiding av reguleringsplan for resten av
denne delstrekningen. Bystyret ber også om at det utarbeides ny reguleringsplan for
gamle rv 80 mellom Bodøelv og Hunstadmoen. Vegvesenet må vurdere en bedre løsning
på Løding, der veien går fra å være 4-felt til å være 2-felt (rundkjøring), med tanke på
trafikkflyt og sikkerhet.

5. Bystyret ber om at det gjennomføres en utredning for hvordan videre vekst i biltrafikken
både på kort og lang sikt kan fanges opp med alternative løsninger. Utredningen må
derfor inneholde forslag til tiltak både når det gjelder jernbane, buss, differensiert
bompengefinansiering og muligheter for drivstoffavgift, samt omfanget av gratis
parkering. Både Stormyra og Sentrum må sees i denne sammenheng. Administrasjonen
bes om å fremme en egen sak for bystyret med forslag til innhold og finansiering av
utredningen.

6. Bystyret ber om at arbeidet med forbedring av kollektivtilbudet intensiveres. Det bør
legges stor vekt på å tilrettelegge for gode kollektivløsninger mellom Tverlandet og
Sentrum.

7. Før Bystyret fatter sin endelige beslutning om gjennomføring av Vegpakke Salten, fase 2,
skal det foreligge en avklaring om staten vil øke den statlige finansieringsandelen, eller
garantere for hele eller deler av lånene som må tas opp. Det skal også foreligge en
avklaring på om-, og i hvilken grad kommunen kan eller bør stille garanti for
finansieringen.

a. Tilsvarende må det avklares hvilke kostnader som påløper for kommunen i
forbindelse med bygging av tilførselsveier, overtakelse av riksveier m.v.
b. Den endelige beslutningen om gjennomføring av veipakke Salten fase 2 må ta
stilling til hvilke delprosjekter som skal prioriteres innenfor den økonomiske
rammen.