Detaljregulering er en plan for mindre områder, og for utforming, bruk og vern av bygninger, uterom og anlegg. Detaljreguleringer kan lages av kommunen eller private utbyggere og initiativtakere, men man må da forholde seg til overordnede planer laget av kommunen.

Les mer om hva som skal til for å lage en detaljreguleringsplan