Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene for hva arealene i kommunen skal benyttes til og setter rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved bruk av arealene.

Kommuneplanens arealdel i Bodø rulleres hvert 4. år.

Les mer om kommuneplanens arealdel