Du må sørge for at:


 1. planene blir godkjent

  Plangodkjenning - Dersom du skal legge kabler eller ledninger over, under eller langs offentlig vei krever det en saksbehandling av den som eier veien.

  Du skal sende en kortfattet søknad om plangodkjenning i forbindelse med gravetillatelse til plangodkjenning@bodo.kommune.no. Legg ved en enkel beskrivelse av gravejobben og et kartutsnitt som viser gravestedet i en slik målestokk at misforståelser unngås. Eksempelvis skal det tydelig fremkomme hvilken side av veien det skal graves i, hvor kryssinger foregår og størrelsesomfang. 

  Saksbehandlingen av plangodkjenning i forbindelese med gravetillatelse er ikke gebyrbelagt.
 2. gravearbeidene er meldt inn.

  Gravetillatelse - All aktivitet som skal foregå under bakkenivå skal meldes. Skal du sette ned gjerdepåler, bore en brønn, foreta grunnundersøkelser eller grave generelt trenger du en gravemelding.

  Du skal sende et utfylt skjema for gravetillatelsegravemelding.no som bodø kommune godkjenner. Søknad om gravetillatelse skal fortelle hvem som skal utføre arbeidet, hvem som har bestilt arbeidet utført, hva arbeidet består i, når arbeidet skal utføres og hvor det skal arbeides. Særlig er det viktig med kontaktperson hos utførende med e-post og telefonnummer. 

  Alle tillatelser (grunneiere, byggesak, VA-plan, veiholder, osv) skal være innhentet før gravetillatelse kan utstedes.  Retningslinjene gjelder for all graving i det kommunale vegnettet med tilhørende side- og grøntarealer, samt private eiendommer.. Ved behov for graving i annen kommunal eller privat grunn skal entreprenøren søke om tillatelse til den enkelte forvalter eller grunneier.
 3. arbeidene er varslet.

  Arbeidsvarsling - Skal du arbeide på eller ved vei kreves det egen tillatelse til det. En arbeidsvarsling skal blant annet vise hvor skiltene som varsler veiarbeid skal stå og at risikoen er vurdert.
 4. Du skal fylle ut skjema for arbeidsvarslinggravemelding.no sine sider. Et godkjent arbeidsvarsling-skjema skal alltid være på plass før det gjøres arbeid på eller ved kommunal infrastruktur (f.eks. vei, fortau, gang- og sykkelveier, friarealer, parker).

  Du har ansvaret for å legge ved en utarbeidet skiltplan etter N301 og andre relevante opplysninger inklusiv risikovurdering. Gjennomførings- og oppfølgingsansvar ligger hos deg som entreprenør.

  For å kontrollere at alle forhold er ivaretatt føres det tilsyn av Bodø kommune v/Byteknikk, som er vegmyndighet.

  Saksbehandlingstid er minimum 1 uke, 2 uker hvis det gjelder busstrase*.
  *Busstrase sendes av saksbehandler på varsling til Nfk Samferdsel og Nordlandsbuss.
  Evt merknader skal hensyntas av entreprenør i utarbeidelse av arbeidsvarslingsplan.

  Saksbehandling av gravetillatelser og arbeidsvarsling er gebyrbelagt. Bodø bystyre har i møte 08.02.18 vedtatt gebyr for 2018 for behandling av gravetilatelse inklusiv arbeidsvarsling til Kr. 4500,- pr stykk, samt. vedtatt gebyr for arbeidstillatelse (arbeid på og ved vei) på 1500,- pr stykk.
 5. gategrunn er leid.

  Utleie av kommunal grunn

  Utleie av offentlig gategrunn kan eksempelvis være leie i forbindelse med utbyggingsprosjekter, utsettelse av containere, stillas etc.