Disse arealene kan bidra positivt til miljøet i sentrum, som arena for kulturelle innslag og aktiviteter. Utleie til slike aktiviteter vil alltid bli prioritert foran utleie av salgsplasser.

Leieprisen for en salgsplass er kr. 250,- pr. dag. Det gjøres avtale om egne priser ved behov for større plass til arrangementer. Lag, foreninger, politiske partier, gatemusikanter o.l. betaler ingen leie.

Digitalt søknadsskjema finner du vedlagt.

Ingen kan leie fast salgsplass i Glasshuset, i gågata eller på torget.

Ved større arrangementer må det leveres skriftlig søknad minimum 14 dager før arrangementet. Dette har eget søknadsskjema og mer informasjon under kulturmenyen.

 


 

Leie av kommunal grunn i forbindelse med utbyggingsprosjekter:


Dersom du skal benytte vegareal for lagring av anleggsutstyr, containere, byggeplass etc. skal det skrives leieavtale om arbeidet har varighet over 14 dager. Leietiden regnes da fra første dag.

Firmaer som leier ut containere til private eller andre bedrifter er eiere av disse og skal selv søke Bodø Kommune om tillatelse før disse settes ut på offentlig gategrunn eller parkeringsareal.

Den 20.06.13 vedtok Bodø bystyre regelverk for utleie av offentlig gategrunn i tilknytning til midlertidige bygge- og anleggsarbeider. Følgende leiepris ble også vedtatt: For leie fra 0 til 500 m² er leiepris kr 2,- pr m² pr dag. For leie av overskytende areal over 500 m² er leiepris kr 1,- pr m² pr dag. Det skilles ikke mellom ulike soner. Det beregnes ikke mva på utleie av offentlig gategrunn.


Kommunen inngår avtale med utbygger i samsvar med vedlagte avtaleskjema. Som det framgår av avtalen, skal lokalt regelverk for utleie av offentlig gategrunn i midlertidige utbyggingsprosjekter være gjeldende.

REGELVERK FOR UTLEIE AV OFFENTLIG GATEGRUNN I TILKNYTNING TIL MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER (PDF, 159KB)

AVTALE for midlertidig leie av offentlig gategrunn inkludert parkeringsplasser (DOCX, 15KB)

 


 

Utleie av kommunal grunn til uteservering

Utleie av kommunal grunn til uteserveringsvirksomhet, gatesalg og plassering av private utstyr er søknadspliktig og det må innhentes tillatelse fra kommunen ved teknisk avdeling før slike virksomheter settes i gang.

Før du søker ber vi deg om å lese våre Retningslinjer for uteservering ! (PDF, 1MB)

Søknadsskjema for leie av kommunal grunn til uteservering !