Når kan du seksjonere utearealet?

Skal du ha en permanent oppdeling av utearealet i sameiet, må du legge ved et følgebrev der du krever oppmålingforretning. Dette må du levere sammen med søknaden om seksjonering/reseksjonering av bygget. De fordelte utearealene vil da tilhøre de ulike seksjonene, og kan ikke endres på uten samtykke fra den eller de som eier seksjonene.  

Hva kan du fordele?

I utgangspunktet står du fritt til å fordele utearealet slik du selv vil. Det er imidlertid tre vilkår som må være oppfylt:

  • Alle som eier en seksjon skal beholde muligheten til å komme frem til egen seksjon fra fellesarealet.
  • Utearealer som er vedtatt som fellesarealer i byggetillatelse eller reguleringsplan, kan ikke fordeles til enkelte seksjoner. Disse må fortsatt være fellesarealer. 
  • Parkeringsplasser kan ikke fordeles i strid med gitt byggetillatelse.

Hva koster det?

Gebyret avhenger av hvilken type oppmålingsforretning som må til. Se gebyrforskrift og ta kontakt med Oppmålingssesksjonen ved spørsmål.

Slik søker du

Skal du seksjonere utearealet, behandler vi dette som en seksjoneringssak.
Du kan fordele uteareal;

  • samtidig som du seksjonerer første gang (se kapitel om førstegangsseksjonering)
  • etter at eiendommen er seksjonert (se kapitel om reseksjonering)

Sammen med søknaden om seksjonering/reseksjonering av bygg leverer du inn et situasjonskart der du har tegnet inn fordelingen av utearealene. Du må tydelig markere hvert uteareal med "TG Snr [x]" og fellesarealene med "Fellesareal".

 Se eksempel på situasjonsplan (PDF, 93KB)

Dersom du allerede har fått noen til å måle opp fordelingen av arealene og du har fått koordinater på disse, kan du sende dem inn sammen med søknaden.  Da deler vi opp utearealet digitalt uten at vi kommer ut på eiendommen og måler. Koordinater du sender inn, må oppfylle vår kravspesifikasjon for innsendelse av koordinater (PDF, 75KB).

Hvis du ikke har koordinater på utearealene, vil vi avholde en oppmålingsforretning sammen med deg på eiendommen. Vi kontakter eierne for å avtale tidspunkt for oppmålingsforretning. Legg derfor med kontaktinformasjon til minimum én eier.

 Lever søknadsskjemaet med vedlegg

Lever søknadsskjemaet med vedlegg til oss per post eller ved oppmøte. Du kan ikke levere dette digitalt, siden vi må ha originale signaturer.

Sendes: Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø

Eller leveres: Bodø kommune, Servicetorget, Kongens gate 23