• Etter at kommunen har avgjort om vilkårene for registrering av jordsameie er oppfylt, holdes oppmålingsforretning.
  • Det blir laget matrikkelbrev over jordsameiet.  
  • I slike saker må partene selv tinglyse det nye jordsameiet, og dokumentere hjemmelen til dette.