Grensepåvisning av grense som er koordinatfestet i nasjonalt koordinatsystem, Kr: 4 600,- per rekvisisjon

Klarlegging av grense for grunneiendom som ikke er koordinatfestet i nasjonalt koordinatsystem, Kr: 9 775,- per rekvisisjon. 

I tillegg til satsene over kommer gebyr per målt eller merket grensepunkt i marka, Kr 2 070 per grensepunkt.

Her finner du lenke til Bodø kommunes gebyrregulativ for 2022: