Veg og stedsnavnutvalget er et politisk oppnevnt utvalg som omfatter vedtak om nye vegnavn, eller endring av eksisterende vegnavn. 

Før veinavn vedtas skal berørte parter varsles. Eventuelle merkander vurderes sammen med uttalelser fra bl.a. historielag eller velforeninger. Vedtaket om nytt/endret vegnavn kan ikke påklages.

Kommunen ved Oppvekst- og kulturavdelingen har sekretærrollen i utvalget.