Retting av eiendomsgrenser i eiendomskartet (matrikkelkartet) kan i noen tilfeller utføres på grunnlag av dokumentasjon, eventuelt enighet mellom berørte parter. 

Retting av opplysninger på grunnlag av dokumentasjon

Dersom en part mener at grensene ikke er registrert riktig kan parten kreve å få rettet, endret eller tilføyd opplysninger i matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret).  Dette er aktuelt hvis opplysningene er feil eller ufullstendige eller grunnlaget for registreringen er falt bort. Hvis feilen stammer fra andre registre, som for eksempel grunnboken eller folkeregisteret, skal kravet sendes videre dit. Opplysninger om grenser som er fastsatt i oppmålingsforretning (eller tilsvarende) kan bare rettes med grunnlag i ny oppmålingsforretning.


Dette er en forenklet måte å rette grove grensefeil på. Dersom eiendomsgrensen i matrikkelen er feil og partene er enig om hvor grensen går, kan de gjøre en avtale. Avtalen sendes kommunen. Matrikkelloven stiller en del krav til en slik avtale. Blant annet må avtalen gjelde en eksisterende grense. Det vil si at det alltid må ha vært en grense mellom parten i det området. Dersom det ikke er tilfredsstillende godtgjort at avtalen gjelder en eksisterende grense, kan kommunen nekte å matrikkelføre rettingen.

Skjema for retting av opplysninger trykk HER !
 

Klarlegging av eksisterende grense

Dette er en ren oppmålingsforretning med protokoll. De berørte parter bestiller oppmåling fra kommunen og betaler gebyr etter kommunens satser. Denne metoden favner alle former for klarlegging av grenser fra ren utstikking til der partene er i total uvisse om grenseforløpet. 

Avtale om eksisterende grense

Dette er en forenklet måte å rette grove grensefeil på. Dersom eiendomsgrensen i matrikkelen er feil og partene er enig om hvor grensen går, kan de gjøre en avtale. Avtalen sendes kommunen.
Matrikkelloven stiller en del krav til en slik avtale. Blant annet må avtalen gjelde en eksisterende grense. Det vil si at det alltid må ha vært en grense mellom parten i det området. Dersom det ikke er tilfredsstillende godtgjort at avtalen gjelder en eksisterende grense, kan kommunen nekte å matrikkelføre rettingen.