Søknaden skal underskrives av hjemmelshaver (eier av eiendommen), eller noen som har skriftlig fullmakt fra denne.