Dersom du ønsker å utvide tomten din og kommunen er eier av tilgrensende eiendom, kan du søke om å få kjøpe areal fra kommunen. Arealet må ha felles grense med din eiendom og i form og størrelse ikke være anvendelig som egen tomt. Før du søker må du undersøke hva arealet er regulert til. Det bør være samsvar mellom det du skal bruke tilleggsarealet til og det arealformålet i gjeldende plan sier det skal brukes til.

Ved å følge lenken til høyre kan du selv ta utskrift av kart over området det gjelder.

Krav til søknad

For videre behandling må du sende en skriftlig henvendelse til Utbyggings- og eiendomsavdelingen. Søknaden kan sendes elektronisk ved å benytte lenke til høyre i meny. I søknaden bør det fremgå hva som er bakgrunn for at du ønsker å kjøpe gjeldende areal, samt en liten beskrivelse av det arealet du vil kjøpe. Søknaden må inneholde et kartvedlegg hvor arealet som ønskes kjøpt er tydelig avmerket.

Behandling av søknad

I behandling av søknad vil det blant annet bli foretatt en vurdering av de reguleringsmessige forhold. Det kan også være aktuelt å innhente uttalelse fra andre kommunale instanser. 

Kostnader

Bodø bystyre vedtok i møte 10.02.22 nye standardiserte priser for tilleggsarealer. Prisen reguleres to ganger pr. år ved bruk av SSBs konsumpris, og tas opp til vurdering hvert tredje år.

 

Fra 01.01.2024 gjelder følgende priser for tilleggsareal:

  • Sentrum, Rønvika, Bodøsjøen, Alstad og Grønnåsen     kr 1772,- pr. m²
  • Hunstad, Mørkved, Skivika, Løpsmarka og Bertnes        kr 1290,- pr. m²
  • Tverlandet                                                                              kr 984,- pr. m²

Ved salg av tilleggsareal i kommunens øvrige områder fastsettes prisen ut ifra skjønn basert på praksis.

Areal større enn 150m² anses ikke som tilleggsareal til bolig og priser oppgitt for tilleggsareal legges ikke til grunn, men fastsettes ved takst/verdivurdering.

I tillegg kommer kostnader forbundet med fradeling og overdragelse (gebyrer, dokumentavgift mv.).

Hvis du ikke bruker elektronisk søknadsskjema, sendes søknaden til Bodø kommune, Utbyggings- og eiendomsavdelingen, Postboks 319, 8001 Bodø eller pr. e-post til postmottak@bodo.kommune.no.

Dersom du trenger veiledning eller informasjon, kan du ta kontakt med en av saksbehandlerne på Grunn- og eiendomsutviklingskontoret ved Utbyggings- og eiendomsavdelingen, Roar Bratland Erichsen epost: Roar.Bratland.Erichsen@bodo.kommune.no