1. I alle nye reguleringsplaner innenfor konsesjonsområdet gis det bestemmelser om at det er tilknytningsplikt til fjernvarmenettet, jfr. PBL § 12-7 nr. 8 og § 27-5 når fjernvarmekonsesjonær har bekreftet at fjernvarme kan leveres på de vilkår som fremgår av konsesjon for fjernvarme.

  Kommunen skal gjøre unntak fra tilknytningsplikten for eneboliger og rekkehus etter § 27-5, 2. ledd dersom tiltakshaver kan dokumentere at alternative løsninger er miljømessig bedre.
   
 2. Ved søknad om byggetillatelse for oppføring eller hovedombygging av bygning større enn 500m2 BRA kan planutvalget stille krav om at bebyggelsen skal tilknyttes fjernvarmeanlegg.
   
 3. Ved salg av kommunal eiendom i konsesjonsområdet til utbyggere, settes det vilkår i salget om at utbyggingsområder skal tilrettelegges for vannbåren varme med tilknytningsplikt.
   
 4. Kommunen kan sikre at egne bygg eller bygg oppført på kommunens områder blir installert med vannbårne systemer gjennom hhv pålegg og utbyggingsavtaler.
   
 5. Når krav om tilknytning foreligger, skal igangsettingstillatelse ikke gis før det er dokumentert at avtale om tilknytning er inngått.
   
 6. Ved rullering og vedtak av ny kommuneplan tas det inn bestemmelser og hensynssoner for tilknytningsplikt til fjernvarmenettet.
   
 7. Bygningsmyndigheten kan gi dispensasjon fra tilknytningsplikten etter § 27-5 2. ledd dersom tiltakshaver kan dokumentere at alternative løsninger er miljømessig bedre. Planutvalget kan for øvrig gi dispensasjon fra tilknytningsplikten når det foreligger særlige grunner. Ved vurderingen skal det legges vekt på om det er praktisk eller samfunnsmessig forsvarlig å kreve tilknytningsplikt sett i forhold til utbyggingens omfang, kostnader ved tilknytning og for øvrig forhold av vesentlig betydning for tiltakshaver.