På bildet ser man hvor fjernvarmenettet er bygget ut eller planlagt bygget ut (blått) og hvilke områder som har tilknytningsplikt (rødt).

For at en kunde skal kunne benytte fjernvarme må bygget ha oppvarming basert på vannbåren varme og ligge innenfor konsesjonsområdet. Nye bygg over 500 m2 vil automatisk få tilbud om fjernvarme. Eksisterende bygg, i hovedsak boligblokker og næringsbygg der man har vannbåren varme vurderes i hvert tilfelle.

Det er gitt bestemmelser i Kommuneplanens arealdel knyttet til fjernvarme og tilknytningsplikten:

§ 5.1.1 Energiløsning
Innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme er det tilknytningsplikt til fjernvarmenettet når konsesjonær har bekreftet at fjernvarme kan leveres på konsesjonsvilkår. Tilknytningsplikten gjelder både for private og offentlige bygg. Tilknytningsplikten gjelder ikke for oppføring/hovedombygging av enebolig, rekkehus samt annen bygning som har mindre enn 500 m² oppvarmet bruksareal. Det kan gjøres unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at alternative løsninger vil være miljømessig bedre. Dokumentasjonen må være basert på internasjonale godkjente standarder.

For bygg med tilknytningsplikt skal igangsettingstillatelse ikke gis før det er dokumentert at avtale om tilknytning er inngått.

 

Bodø kommune fattet vedtak den 14. april 2011 om bruk av fjernvarme og tilknytningsplikt innenfor konsesjonsområdet: