Bodø kommune leverer gode tjenester, men må omstille for 260 millioner kroner i 2024. Dette er hovedbudskapet til kommunedirektøren i forslaget til budsjett og økonomiplan.

– Tendensene er de samme som vi har sett de siste årene, og dette bildet er blitt enda tydeligere. Det vil si at tjenestene kommunen leverer øker i kvalitet og omfang, samtidig som den økonomiske situasjonen er forverret.

Det sier kommunedirektør Kjell Hugvik som mandag 6. november presenterer sitt forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan for perioden 2024–2027 for Bodø kommune.

Det foreslåtte driftsbudsjettet for 2024 er på cirka 5,7 milliarder kroner og et investeringsbudsjett for 2024 på 479 millioner kroner.

Gode tjenester 

Han vektlegger at årets kommunebarometer viser at tjenestene i Bodø kommune har forbedret seg betydelig på flere områder.

– Vi er på 35. plass av alle landets kommuner og er beste kommune i Nord-Norge. Spesielt gledelig er det at de store områdene grunnskole og helse har de største forbedringene. Disse områdene vektes også høyest i undersøkelsen. På klima og natur er vi på en nasjonal 2. plass. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på 11. plass, sier Hugvik.

Når det gjelder NHO sitt kommunebarometer, scorer Bodø omtrent like bra i år som i fjor og er fortsatt den beste kommunen i Nordland.

Utfordringene er de samme

Kommunedirektøren sier Bodø kommune har klart både å utvikle og opprettholde gode tjenester, samtidig som kommunen står i vedvarende store omstillinger.

Behovet for omstilling er tydeligere i arbeidet med budsjett og økonomiplanen for de neste årene.

– Utfordringene i budsjettet i år har ikke endret seg, sammenlignet med budsjettene for de foregående årene. De har bare blitt større. Vi bruker fortsatt mer penger enn det vi har. Dette kan ikke løses med den såkalte ostehøvel-metoden. Det kreves store strukturelle endringer, sier kommunedirektør Kjell Hugvik og legger til:

– Utviklingen var positiv i 2022, men i 2023 har igjen pengebruken økt, og gitt et forverret driftsresultat.

Salderingen viser at kommunen har et omstillingsbehov på 260 millioner i 2024 og totalt på 519 millioner i økonomiplanperioden.

– For å møte omstillingskravene har administrasjonen utvidet verktøykassen i “Oppdrag grønn økonomi”. Administrasjonen legger fram en rekke muligheter og tiltak til bystyret for å ta grep for å omstille kommuneøkonomien, sier Hugvik.

Øke grunnbemanningen i helse- og omsorg

Det er særlig i kommunens to største avdelinger, helse og omsorg (HO) og oppvekst og kultur (OK) at kommunen utfordres av et høyt merforbruk og økte kostnader, og som også vil fortsette i 2024.

Årsakene er flere og sammensatte.

Den største felles utfordringen er økningen i antall eldre og pleietrengende kombinert med bemanningskrisen i helsevesenet. De demografiske endringene vil forsterke utfordringene i økonomien i Bodø.

– Kommunen må i enda større grad prioritere sine ressurser til dette området, både når det gjelder investeringer og drift. Derfor legger vi inn en økning i budsjettet til å forsterke grunnbemanning på institusjoner og i hjemmetjenesten. Vi styrker også ressursene til å beholde og rekruttere helsepersonell. Vi foreslår også å øke pengebruken til velferdsteknologi og nødvendig IKT-infrastruktur. På investeringer er det nytt helsehus og flere heldøgns omsorgsplasser som blir prioritert. Dette er helt nødvendig for å kunne møte utfordringene i helse og omsorg, sier Kjell Hugvik.

Kommunedirektøren er tydelig på at det må gjøres endringer innen skole og barnehage.

– Oppvekst har blitt prioritert de siste tiårene. Nå blir det færre barn i barnehage og skole. Elevtallet i Bodø-skolen vil falle betydelig fra 2025. Dette til tross for en midlertidig økning i flyktninger med barn. Det betyr at både drift og investeringer må reduseres, og det blir krevende, sier Hugvik.

Stort mulighetsrom for endring

Bodø kommune vil de neste årene ha en utfordrende økonomisk situasjon med store driftstilpasninger og krevende omstillinger.

– Vi må også leve med svært usikre rammebetingelser. Vi har imidlertid de siste årene vist stor evne til å håndtere kriser og utfordringer. Det har gitt oss viktig kompetanse og erfaringer som vi vil komme til å ha nytte av, sier Hugvik.

De ansatte i Bodø kommune har de siste årene stått i krevende omstillinger som har vært utfordrende. Likevel må kommunedirektøren fortsatt be de ansatte om å bidra enda mer for å omstille organisasjonen og tjenestene de neste årene.

– Det blir svært viktig at vi ledere sørger for gode og inkluderende prosesser i tett samarbeid med ansatte og tillitsvalgte. Bodø kommune har flinke og kunnskapsrike medarbeidere som har bevist at de finner gode svar på vanskelige utfordringer. Når vi lar kunnskap møte de gode erfaringene fra praksisfeltet skapes det nye løsninger. Skal kommunen lykkes med de nødvendige omstillingene må vi som ledere lytte til de ansatte og gi nødvendig handlingsrom, sier Kjell Hugvik.

Vedtas av bystyret

Budsjettforslaget skal behandles i formannskapet 23. november, før det vedtas i bystyret 8. desember.