Bodø kommune ser at det er flere som spør om det er kvikkleire Bodø, hva vet kommunen og hvordan sikrer vi at det er trygt å bygge og bo i Bodø.

Her er en kort informasjon om hvordan vi sikrer at det kommer fram i reguleringsplaner og i byggesaker hvordan vi finner ut:

  • hvilke grunnforhold som finnes i et utbyggingsområde
  • om det er behov for sikring og tiltak når det skal bygges

Ved oppstart av arbeidet med en reguleringsplan er det krav om en omfattende utsjekking av mange fagområder. Info om dette ligger her:

I oppstartsmøte mellom utbygger og Byutvikling avklares det hvilke tema som skal utredes i en plansak.

Grunnforhold er ett av disse temaene. I alle plansaker skal det lages en risiko- og sårbarhetsanalyse. Her må utbygger beskrive om det er fare for ras/skred, flom og mange andre tema.

I arbeidet med å finne dokumentasjon på grunnforhold brukes all kjent kunnskap, kart fra offentlige etater og tidligere fagrapporter om grunnundersøkelser.

Dersom det avdekkes at det kan være mulighet for kvikkleire som påvirker et utbyggingsområde, stilles det krav til geoteknisk rapport. Finnes det områder med kvikkleire, må det utarbeides tiltak for hvordan området kan utbygges uten at det oppstår fare for skred.

Forslag til reguleringsplaner sendes på høring til offentlige etater, bl.a. at til NVE, statsforvalter og andre fagetater.

Før planer vedtas skal det være dokumentert at alle forhold som gjelder grunnforhold er undersøkt.

Geotekniske rapporter må utarbeides av fagpersoner som er spesialister på dette. Slike rapporter skal også gjennom en uavhengig faglig kontroll.

En byggesakprosess skal også sikre at det ikke bygges i fareområder.

Ved byggesøknad har utbyggersiden ansvaret for å kartlegge og utrede byggetomten og forholdet til naturpåkjenninger som kvikkleire, på en slik måte at sikkerheten ivaretas.

Dette skal dokumenteres i søknaden om byggetillatelse. Der det er relevant vil det settes krav til obligatorisk uavhengig kontroll av geotekniske undersøkelser. Det betyr at et uavhengig firma skal inn å kontrollere at arbeidet er riktig utført.

Kommunen skal avslå byggesøknader der det sikkerheten ikke er tilstrekkelig ivaretatt.

Er det mye leire i Bodø?
Mange har kanskje hørt om Bodøleira som er kjent for å være en svært hard leire. Store deler av Bodø sentrum og områder nært havet i hele kommunen består at marine avsetninger. Som NVE sier, så er det ikke farlig å bo der det er leire.

Det er imidlertid viktig å være aktsom ved utbygginger og tiltak. Dette gjelder også ved gjennomføring av terrenginngrep, massedeponi og graving som ikke alltid er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.

Alle har et ansvar for å undersøke at det er sikkert det en holder på med. Hvis grunnforholdene er ustabile, kan lagring av tunge punktlaster eller mindre graving få store konsekvenser.