Bodø kommune drifter med høyere kostnader enn vi har i inntekter. Dette er en utvikling som har forsterket seg de siste årene.

Hva gjør egentlig Bodø kommune for å gjenvinne økonomisk, sunn drift? Her er en oversikt over mange, men ikke alle tiltakene.

Ansettelsesstopp

Det lyses kun ut stillinger på kritisk nøkkelpersonell, stort sett innen helse og omsorg. Andre stillinger lyses ikke ut eller lyses ut internt.

At kommunen har ansettelsesstopp vises godt i oversikten over de ledige stillinger som per i dag er utlyst:

Ledige stillinger - Bodø kommune (bodo.kommune.no)

Ansettelsesstopp er et kortsiktige tiltak for å redusere pengebruken fram til vi får effekt av mer langsiktige omstillingstiltak.

Reisestopp

Kun helt nødvendige reiser gjennomføres. Alle reiser skal avtales med avdelingsdirektør.

Innkjøpsstopp

Innkjøp som ikke er helt nødvendig reduseres eller utsettes.
Innkjøpsstoppen er et kortsiktig tiltak for å redusere pengebruken fram til vi får effekt av mer langsiktige omstillingstiltak.

Ubrukte midler

Områder som har fått bevilget penger, men hvor pengene ikke er brukt eller arbeidet ikke er startet, settes på vent. Unntak er tiltak som fører til innsparing.

Redusere eller utsette investeringer

Kommunen begrenser alle typer investeringer som krever låneopptak.
Bodø kommune har i dag veldig mye i lån, totalt 7 milliarder kroner.

Gjeldsgraden er på 105 prosent, mot et politisk vedtatt mål i Bodø kommune på 85 prosent. Nasjonal anbefalt gjeldsgrad for en kommune er 75 prosent.

Nedbemanning

Bystyret har vedtatt at kommunen skal nedbemanne tilsvarende et beløp på 120 millioner kroner i 2024. I 2025 skal det tas ned ytterligere 40 millioner kroner. Det arbeides i alle avdelinger med nedbemanning.

For å gjenvinne økonomisk kontroll kommer kommunen ikke utenom å redusere lønnskostnader. Lønn utgjør kommunens største del av regnskapet, omtrent 3 milliarder kroner i 2023. Dette inkluderer overtid og innleie fra vikarbyrå. Totalt har kommunen om lag 3 700 årsverk.

Redusere areal

Kommunen eier og leier mange bygg og har mye areal. Ifølge analyser (fra Agenda Kaupang) har Bodø kommune langt høyere kostnader til areal enn sammenlignbare kommuner. Ledig kapasitet må utnyttes før det gjøres nye investeringer. Både eid og leid areal gjennomgås, og arbeidet med å redusere eksterne leieavtaler fortsetter. Det vurderes om bygningsmassen kan endres eller utvikles slik at den i større grad er tilpasset kommunes fremtidige tjenestebehov.

Selge eiendom

Bodø kommune eier ca.  290 000 kvm eiendom. Det jobbes metodisk for å vurdere hvilke eiendommer som kan selges. Det er samtidig usikkerhet i eiendomsmarkedet med færre aktører som er interessert i å kjøpe eiendom.

Barnehage- og skolebehovsplanen

Antall barn i Bodø øker ikke, og dette må gjenspeiles i hvordan kommunen drifter sine barnehager og skoler. Barnehage- og skolestrukturen har vært arbeidet med over flere år. Ny organisering av barnehager og skoler skal blant annet bidra til reduserte kostnader.

Arbeidsdelingen mellom kommunen og kommunale foretak

Kan arbeidsdelingen mellom kommunens egne enheter og de kommunale foretakene som kommunen eier bli bedre? Det skal det ses på. Dette gjelder for eksempel områdene idrett, kultur, drift av havn og teknisk avdeling. Utredningene er i gang.

Optimal bruk av kompetanse

Kommunens ansatte er vår viktigste ressurs, og vi må sikre at kompetansen brukes best mulig. Helse- og omsorgsavdelingen har gjort et omfattende arbeid i å gjennomgå hvem som gjør hvilke oppgaver og hvordan oppgaver organiseres. For eksempel: Sykepleiere skal gjøre sykepleieroppgaver, helsefagarbeidere gjør helsefagarbeideroppgaver. Optimal bruk av kompetanse skal bidra til at ansatte får brukt fagkompetansen sin, og det vil bidra til å beholde og rekruttere fagfolk. Erfaringene fra helse og omsorg tas videre til hele kommunen.

Mindre bruk av vikarbyrå

Utviklingen i bruk av vikarer fra vikarbyrå, spesielt sykepleiere, har eksplodert de to siste årene. I 2021 bruke Bodø kommune 30 millioner kroner på å leie vikarer fra vikarbyrå. I 2023 hadde dette økt til 90 millioner kroner.

Mekanismene i arbeidslivet på dette området er lik i hele Norge, og det er vanskelig for Bodø kommune alene å skulle snu trenden med at norsk helsevesen er helt avhengig av innleie fra vikarbyrå. Men vi jobber godt. Å rekruttere fast ansatte, i stedet for å bruke vikarer, er pågående arbeid. Det er mange fordeler for en medarbeider å være fast ansatt i stedet for innleid vikar, og de fordelene må kommunen benytte. Det pågår et omfattende arbeid i helse- og omsorgsavdelinga, inkludert barnevern, for å beholde fagpersoner og å rekruttere nye, fast ansatte. Les mer her: Hva får du som ansatt i Helse- og omsorgsavdelingen?

Kommunens eierskap

Kommunen har eierandeler i mange selskaper. Det skal gjennomgås om eierposisjonene kan gi bedre nytte og avkastning for kommunen.

Planer og strategier

Alle planer og strategier som kommunen legger, krever ressurser for å innføre. Ved å redusere antall planer og strategier, får vi mer ressurser til å gjennomføre planene heller enn å utvikle nye eller revidere gamle. De planene og strategiene som utvikles, skal ha lang tidshorisont.

Budsjettplanleggingen

Bodø kommune endrer prosessen for å utarbeide budsjett. Budsjettarbeidet starter tidligere slik at det er mer tid, både i bystyret og administrasjonen, til enda bedre gjennomarbeidede budsjetter.

Finansieringsmodeller

Oppgaver og selskap som Bodø kommune finansierer i samarbeid med andre kommuner gjennomgås. Finansieringsmodellene skal forbedres.