• Pris er fastsatt ut fra selvkostprinsippet. Prisen reguleres etter Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks, og reguleres to ganger i året. Fra 01.07.2021 er kvadratmeterprisen kr 972,-. I tillegg kommer kostnader forbundet med fradeling, oppmåling og tinglysing. Tomtene fradeles etter at tildeling er gjennomført.
   
 • Tomtestørrelser ligger mellom 700 – 1500  m²
   
 • Søker må være fylt 18 år.
   
 • Dersom flere søkere ønsker samme tomt, avgjøres dette ved loddtrekning. Loddtrekning benyttes også dersom det er flere søkere enn det er ledige tomter i feltet.
   
 • Det stilles krav til at det innleveres fullstendig byggesøknad innen 2 år etter at tomta er tildelt.
   
 • For mer informasjon om tomtene, tildeling og kjøpsvilkår, ta kontakt med Utbyggings- og eiendomsavdelingen, Katrine Selnes på e-post: katrine.selnes@bodo.kommune.no eller tlf: 755 55946.
   
 • Søknad sendes til Bodø kommune, Utbyggings- og eiendomsavdelingen, Postboks 319, 8001 Bodø eller pr. e-post til postmottak@bodo.kommune.no Merk sendingen med Kjerringøy selvbyggertomter sak 20/5676. 

  Kjerringøy - selvbyggertomter - situasjonskart august 2021

 

Foto