Velkommen til Engmark barnehage

Vi skal arbeide for at barna i barnehagen skal føle trygghet og glede. Vi skal også arbeide for at de skal oppleve læring og utvikling i barnehagen. Barnehagens pedagogiske plattform bygger på de kommunale barnehagens felles visjon.Vår jobb er å sikre at de voksne stoler på at vi leverer et godt tilbud til barna. Et barn som er møtt i barnehagen med omsorg, anerkjennelse, respekt og ivaretakelse går ut i livet med trua på seg selv.

Noen barn har vanskelige forhold i hjemmet av ulike årsaker. For disse barna spesielt er barnehagen et viktig supplement til hjemmet. En trygg hverdag i barnehagen er en av beskyttelsesfaktorene for barn i faresonen. For at barn skal kunne leke og utvikle seg er det viktig at de føler seg trygg. Personalet kan bidra til at barna blir trygge ved å være tilsted, støtte og veilede. Barna må også føle at de blir sett og hørt og at de er viktig for personalet og de andre barna.

Barn har gode dager, dårlige dager og vanlige dager som oss voksne. Nærværende og sensitive voksne gir omsorg også når ting er vanskelig. I barnehagen handler det om å være i utvikling, lære av hverandre og klare å tilpasse seg. Barn tilegner seg kunnskaper og utvikler seg gjennom lek. Trygge barn i barnehagen er barn som har god sosial kompetanse, er løsningsorientert, kreativ, en god konfliktløser, nysgjerrig, empatisk m.m. Gjennom å prøve og feile, og med et støttende personal, vil barna lære seg disse tingene.

Alle i barnehagen påvirker og er avhengige av hverandre. Vi må jobbe sammen for at barnehagen skal fungere optimalt. Åtte avdelinger, tre hus, mange barn og foreldre, mange ansatte og eksterne samarbeidspartnere.