Tilskudd til tiltak i beiteområder skal legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Statsforvalteren har tidligere hatt ansvaret for denne ordninga, men ordninga er fra og med 2020 overført til kommunene som en del av regionreformen.

Søknadsfrist 1. mars. Søknad sendes inn elektronisk via Altinn: 

Hvem kan søke

Tilskudd gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift.

Det kan gis tilskudd til

Faste installasjoner (inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag)

 • Sanke- og skilleanlegg
 • Ferister
 • Bruer
 • Sperregjerder
 • Anlegg/rydding/utbedring av driftsveger
 • Saltsteinsautomater
 • Elektronisk overvåknings utstyr (inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag)
 • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter (inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag)

Krav til søknad

 • Planlagt tiltak skal beskrives godt med informasjon om type materiell som skal brukes, mål og dimensjoner, antall timer egeninnsats, om det skal benyttes maskiner eller spesielt utstyr.

Detaljert kostnadsoverslag og finansieringsplan må foreligge. Bodø kommune godtar en sats på eget arbeids på maks kr. 300,- pr. time. Er det arbeid som inkluderer utstyr (gravemaskin eller lignende) godtar kommunen en sats opp til kr. 700,- pr. time.

 • Uttalelsene fra berørt reinbeitedistrikt der tiltak er planlagt i reinbeiteområde skal ligge ved søknaden.
 • Avtaler med grunneiers tillatelse eller fra andre som har rettigheter i det aktuelle beiteområdet for 10 år fra søknadsåret skal legges ved søknaden.
 • Kart som viser stedet der tiltaket planlegges. Kartet skal vise gårds- og bruksnummer på berørte eiendommer. Avtaler med grunneiers tillatelse eller fra andre som har rettigheter i det aktuelle beiteområdet for 10 år fra søknadsåret skal legges ved søknaden.
   
 • Søknad sendes inn elektronisk via Altinn:
  Tilskudd til tiltak i beiteområder på altinn.no

Du trenger disse vedleggene:

Dersom søknaden gjelder fast installasjon i beiteområde må du legge ved:

Les mer om Tiltak i beiteområder på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Fyll ut søknadsskjemaet:

Logg inn på www.altinn.no, velg landbruksforetaket ditt under Aktør og velg skjemaet Tilskudd til tiltak i beiteområder. Fyll ut skjemaet og last opp nødvendige vedlegg. Søknaden sendes automatisk til den kommunen som landbrukseiendommen ligger i.

 

Kommunen skal gjøre vedtak innen 15. april.

Tilskuddsordningen forvaltes etter Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (FOR-2013-02-04-206), Landbruksdirektoratets rundskriv 2019-45 og kommunens prioriteringer.

Ved spørsmål om ordninga kontakt Yngve Fløttkjær, Landbruk, Næring og utvikling, telefon 75554811, mobil. 41466204, e-post: yngve.flottkjaer@bodo.kommune.no