Det betyr at kommunen bestemmer navn på veier og gater, institusjoner, plasser, parker og bydeler. Alle veier og  gater skal ha et godkjent navn. Navnesakene behandles først i Vei- og stedsnavnutvalget, som gir sin innstilling til formannskapet, som fatter endelig vedtak om adresse.

Oppstart av navnesaksbehandling blir kunngjort i Avisa Nordland. Beboere kan også bli direkte tilskrevet. Velforeningner, beboere og kommunedelsutvalg blir oppfordret til å komme med forslag til navn på veier i eget område.

I motsetning til før skal også fritidsboliger og hus i grisgrendte strøk ha en adresse.

Midlertidig adresse: før endelig adressenavn er vedtatt, blir veien gitt et veinummer.