Søk elektronisk her

(Pålogging via ID-porten)

Vedlegg til søknaden

1. Legeerklæring.
2. Passfoto.
3. Kopi av førerkort ved søknad som fører.
4. Dokumentasjon på ferdsel til steder/gjøremål (ved behov for dette). I tillegg kan
hyppigheten av slik ferdsel dokumenteres ved behov.

 

Vilkår for tildeling av parkeringstillatelse

Det er to grunnvilkår som må være oppfylt for at en søknad om parkeringstillatelse kan innvilges:

1. Søker har en nedsatt evne til forflytning.
Dette dokumenteres ved søkerens egen forklaring og legeerklæringen. Legen skal foreta en selvstendig vurdering av søkerens forflytningsevne. Legeerklæringen må være ny, og ikke mer enn 6 måneder gammel.

2. Søker har særlig behov for parkeringslettelser på konkrete steder
Dette beskrives i søknadskjemaet av søkeren selv, og ved eventuell tilleggsdokumentasjon. Søkeren må beskrive parkeringsbehovet sitt og utfordringer ved parkering ved konkrete steder, f.eks. bolig, arbeid, skole og ved regelmessig og hyppig trening/behandling på sykehus, klinikker, treningssenter og liknende steder hvor det er svært vanskelig å parkere. Regelmessige behov som trening og behandlinger må dokumenteres med uttalelse fra behandler/treningssted, timekort, kvitteringer eller lignende. Dokumentasjonen må vise hvor ofte du har dette behovet (f.eks. antall ganger pr. uke/måned). Behov for parkering i andre kommuner skal også beskrives.

Kommunen vurderer om søkeren vil oppnå parkeringslettelser på steder søkeren angir å ha behov for parkering ut fra den beskrevne forflytningsevnen. Ved søknad som passasjer gjelder også et tredje vilkår for å få tildelt p-tillatelse:

3. Søker har behov for regelmessig hjelp av fører utenfor motorvognen.
Dette dokumenteres ved søkerens forklaring og av legeerklæringen. Dette tilleggsvilkåret innebærer at det kun er forflytningshemmede personer som ikke kan etterlates alene mens føreren parkerer motorvognen på en ordinær parkeringsplass som kan tildeles p-tillatelse som passasjer.

Kommunen foretar en helhetlig vurdering av søkerens behov for p-tillatelse.

Parkeringstillatelse er ikke ment som en økonomisk støtteordning. Kostnader tilknyttet bruk av motorvogn eller parkering vektlegges ikke ved vurdering av søknaden. Det legges heller ikke vekt på om søkeren mottar støtte til motorvogn, at man har behov for gratis passering av bomring eller ønske om fritak for piggdekkavgift.