Av hensyn til blinde og andre myke trafikanter, skal lift/container normalt ikke settes på fortau, i gågater eller på gang-sykkelveier.

Bruk av offentlig gategrunn til anleggsvirksomhet krever tillatelse fra kommunen. Som offentlig gategrunn regnes all grunn regulert til offentlige trafikkområder, herunder veg, fortau, parkeringsareal, plass mv- som drives og / eller vedlikeholdes av Bodø Kommune. Eventuell tillatelse til bruk av gategrunn gis gjennom godkjenning av arbeidsvarslingsplan, samt egen leieavtale mellom leietaker og Bodø Kommune, Byteknikk.

Det stilles krav om at ulempene for den øvrige ferdsel blir minst mulig, og at fotgjengere og svaksynte kan passere trygt.

Container må ikke hindre sikt av hensyn til alle trafikanter, passasje minimum 1,5 m.
Container skal sikres og varsles i likhet med vanlig arbeidsvarsling.
Container må være konstruert i henhold til brannvernloven, og tilhørende forskrifter.