Klage
Dette kan skje i brev, e-post eller på klageskjema. Vårt svar sendes skriftlig, derfor må fullstendig postadresse oppgis.

Ufullstendige klager, hvor det ikke er mulig å identifisere ileggelsen, vil ikke behandles. Klager som ikke inneholder klagers postadresse, må påregne lengre behandlingstid enn normalt. Det er også viktig å oppgi vitner eller dokumentasjon som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Klikk her for digitalt klageskjema.


Betalingsfrist
Betalingsfristen på 3 uker gjelder selv om klage er innsendt, se Parkeringsforskriften § 15. Nærmere om klagerett og fremgangsmåte i parkeringsforskriften §§ 19 og 20a.


Anke
Hvis man ikke får medhold i klagen blir det informert i vårt svarbrev om ankemulighetene. Saker som gjelder offentligrettslige ileggelser (parkeringsgebyr og tilleggsavgift) behandles av tingretten.


Rettsavgjørelser
De fleste ankesaker blir avsluttet etter avgjørelse i tingretten. Noen saker blir også brakt videre til lagmannsretten, og et fåtall saker som gjelder parkering har vært behandlet i høyesterett. Disse avgjørelsene danner grunnlag for både den daglige håndhevingen og klagebehandlingen.

Norpark har samlet endel rettsavgjørelser som gjelder gebyr og andre offentligrettslige ileggelser.


5 GODE RÅD TIL DEG SOM VIL KLAGE
·  Husk klagefristen på 3 uker
·  Klagen må fremsettes skriftlig
·  Husk navn, adresse og saksnummer
·  Husk å begrunne klagen, og send med dokumentasjon
·  Husk å betale ileggelsen innen 3 uker, selv om du klager på et parkeringsgebyr på kr. 900.-

Klager som kan føre frem:
·  Dersom vilkårene for å ilegge gebyr, tilleggsavgift eller foreta inntauing ikke er tilstede.
·  Det ble foretatt av- eller pålessing, av- eller påstigning. (Gjelder ikke stanseforbud.)
·  Kjøretøyet var stjålet og tyveriet er meldt til politiet.
·  Det var teknisk feil på automat/parkometer.
·  Motorhavari.
·  Kjøretøyet var registrert på annen eier ved tidspunktet for ileggelsen.

Klager som ikke fører frem:
·  Bilfører trodde at bilen var lovlig parkert.
·  Bilfører var uoppmerksom.
·  Det var ingen andre steder å parkere.
·  Stansen varte i kun kort tid.
·  Bilfører måtte veksle penger.
·  Kjøretøyet stod ikke i veien for noen.
·  Kjøretøyet var lånt bort til noen som ikke vil betale.