Under følger andre punkter for deg som bilfører.

  • Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på kroner 900.-
  • Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett) vil du få en kontrollsanksjon på kroner 330.-
  • Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på kroner 660.-
  • Parkerer du på reservert plass for forflytningshemmede vil du måtte betale en kontrollsanksjon på kroner 990.- I tillegg risikerer du at bilen din raskt blir inntauet.

Dersom du mener det er grunn til å klage:
Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon. (Informasjon om hvor du skal klage vil fremgå av ileggelsen). Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor.

  • Ilagt parkeringsgebyr av en kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det).
  • Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda.

Se eventuelt mer informasjon på: www.parkeringsklagenemnda.no

Informasjon om de aktuelle forskrifter kan du finne her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-261
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260

Husk at ryddige parkeringsforhold er et gode for alle. Ta hensyn til bilen ved siden av deg slik at den ikke påføres skade eller små bulker.

Betalingsfristen for parkeringskrav er 21 dager fra ileggelsesdato. For sen betaling medfører 50% forhøyelse. Denne forhøyelsen er lovbestemt, og det kan derfor ikke gis utsettelse/dispensasjon.