Hjemmel:

Standard abonnementsvilkår §2.4 – sikring mot forurensning:

«Vanninstallasjoner skal utføres slik at tilbakestrømning eller inntrengning av urene væsker, stoffer eller gasser ikke kan skje. Dette gjelder også for tilbakesuging eller inntrengning av vann fra andre vannkilder

Drikkevannsforskriften §4 – forurensning:

«Abonnentene skal ha egnet sikring mot tilbakestrømning i samsvar med kravene i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift for å hindre at drikkevannet i distribusjonssystemet blir forurenset».

Hva er tilbakeslag, og hvordan oppstår det?

Tilbakeslag innebærer at vann eller annen væske som er i rørledningene skifter retning og går fra abonnement og ut på felles rørsystem.

Det er to hovedgrunner til at det kan oppstå tilbakeslag:

  • Trykkfall på de kommunale ledningene, for eksempel ved brudd, brann der brannvesenet tvinges til å ta ut mye vann, eller vedlikeholdsarbeid.
  • Interne installasjoner som har høyere trykk enn trykket på det kommunale ledningsnettet, for eksempel høytrykksspyler eller annet trykkøkningsutstyr.

Hvordan hindre tilbakeslag?

For å hindre tilbakeslag må det installeres korrekt tilbakeslagsventil (også kalt tilbakestrømningsbeskyttelse) i forkant av potensiell uren væske. Kravet til tilbakeslagsventil avhenger av hvilken væske som er i kontakt med anlegget. Væsker deles inn i ulike kategorier ut i fra hvilken forurensningsgrad de kan medføre ved tilbakeslag.

Tilbakeslagssikringen skal være godkjent for høyeste væskekategori som er på det interne rørsystemet og i tråd med tekniske bestemmelser i Standard abonnementsvilkår for Vann og Avløp i Bodø kommune, samt Norsk Standard 1717.

 

Tilsyn

I 2023 vil Bodø kommune gjennomføre tilsyn på tilbakeslagssikring i eksisterende bygg. Dette gjennomføres for å sikre at kommunale vannledninger er sikret mot tilbakeslag. Større bygg prioriteres. Abonnenter vil bli bedt om å svare på et tilsendt spørreskjema. Etter at svar er mottatt vil kommunen vurdere behov for tilsyn.