Vannets hardheter 2,5 ºdH (tyske hardhetsgrader) som tilsvarer ca 0,45 mmol/liter. Vannet er bløtt og det er ikke nødvendig å benytte tilsetting av salt for avherding i oppvaskmaskiner og vaskemaskiner.

I tabellen nedenfor fremgår vannkvalitet for et bredt utvalg av analyseparametre. Vannprøver ble tatt 27.11.07 fra råvann i Heggmovatnet samt fra vann ut fra Basseng Hunstadlia. Oppgitte grenseverdier refereres til Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften). Der det er oppgitt verdier ”< mindre enn” er verdi lavere enn deteksjonsgrense. 

Tab. 2: Vannprøver tatt 27.11.07 fra råvann i Heggmovatnet
NRParameterGrenseverdiRåvannBehandlet vann(Hunstadlia)Merknad
171,2 dikloretan (µg /l)3<1,0<1,0
51Trikloreten Tetrakloreten (µg /l)10<0,3<0,3
22Benzen(µg /l C6H6)1<0,2<0,2
54Trihalometaner – total (µg /l)50<0,7<0,7
23Benzo(a)pyren (µg /l)0,01<0,002<0,002
47Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) (µg /l)0,1<0,012<0,012
30Hydrokarboner, mineraloljer (µg /l C)10<10<10
31Jern mg Fe/l0,20,00520,0035
18Aluminium (mg/l Al)0,20,02570,0258
40Natrium (mg/l Na)2002,832,7
21Arsen (µg /l As)10<0,1<0,1
32Kadmium (µg /l Cd)50,0080,0047
37Krom (µg /l Cr)50<0,010,0229
36Kopper (mg/l Cu)10,0008370,000523
38Kvikksølv (µg /l Hg)0,5<0,002<0,002
39Mangan (mg/l Mn)0,050,002360,00486
41Nikkel (µg /l Ni)200,130,0934
24Bly (µg /l Pb)100,3540,228
25Bor (mg/l B)1<0,01<0,01
20Antimon (µg /l Sb)50,01910,0188
49Selen (µg /l Se)10<0,020,132
50Sulfat (mg/l SO42-)100<5,0<5,0
27Cyanid (µg /l CN)10<5,0<5,0
19Ammonium (mg/l N)0,5<0,0050,005
42Nitrat (NO3 – N) (mg/l N)100,0450,044Sum-verdi
43Nitritt (NO2 – N) (mg/l N)0,05
28Fluorid (mg/l F)1,5<0,10<0,10
34Klorid (mg/l Cl)2004,74,7
33Kjemisk oksygenforbruk COD-Mn (mg/l O)5<1,0<1,0
53Total organisk karbon (TOC) (mg/l C)5<1,0<1,0