Det er kun autorisert personell fra Salten Brann IKS og Bodø kommune v/Vann og avløp som har adgang til å betjene brannhydranter og brannkummer. Uttak av vann fra brannhydranter og brannkummer skal følge sentralt og lokalt regelverk. 

Det vises i denne sammenhengen til Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, Plan- og bygningsloven, Forurensningsloven, Forurensningsforskriften, Drikkevannsforskriften, Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Bodø kommune, og Forskrift om sanitæranlegg i Bodø kommune.

Ulovlig bruk av brannhydranter blir anmeldt.