Retningslinjene (PDF, 323KB) gjelder primært for standard utforming av prefabrikkerte pumpestasjoner. De oppgitte standardløsningene skal også følges for plassbygde stasjoner hvor dette er hensiktsmessig. Stasjonen skal uansett designes særskilt og best formålstjenlig. Utforming med materialvalg og farge skal vurderes og tilpasses bygde omgivelser slik at dette gir gode visuelle kvaliteter også med hensyn til arkitektonisk uttrykk.


For å sikre vannledningsnettet mot tilbakeslag av forurenset avløpsvann skal tilbakeslagssikring i henhold til NS-EN 1717 etableres på alle avløpspumpestasjoner og renseanlegg.