VEDTEKTER for Driftsassistanse vann og avløp
i nordre Nordland


Godkjent på oppstartskonferansen den 11.juni 2002. Endret av årsmøtet den 5.april 2011, og 6. mars 2012. Endret av årsmøtet den 24. August 2023.


§ 1 FORMÅL

Driftsassistansen har som mål å sikre en effektiv utbygging og drift av vannforsynings- og avløpsanleggene i medlemskommunene gjennom erfaringsutveksling og samarbeid, faglig oppdatering og bruk av nye kunnskaper og ny teknologi.

§ 2 ARBEIDSFORM

Bodø kommune, ved Driftsassistansen, fungerer som assistanseorgan for medlemskommunene. Rådgiver for Driftsassistansen skal være ansatt i Bodø kommune. Assistanseorganet skal arrangere kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger, studieturer og fellesprosjekt og foreta en teknisk og driftsmessig gjennomgang av vannforsynings- og avløpsanleggene.

§ 3 MEDLEMMER

Kommuner og interkommunale vann- og avløpsverk kan opptas som medlemmer. Private vannverk kan opptas som assosierte medlemmer dersom kommunen som vannverket er hjemmehørende i også er medlem. Interkommunale selskap og Kommunale foretak med vann og avløp som hovedoppgave kan også tas opp som medlemmer.

§ 4 INNMELDING OG UTMELDING AV MEDLEMMER

Medlemskap kan inngås til hvilket som helst tidspunkt i løpet av driftsåret.
Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding til styret innen 1.august. Utmeldingen gjelder fra det nærmest påfølgende årskifte. Innmelding og utmelding behandles av styret.

§ 5 ÅRSMØTET

Årsmøtet er Driftsassistansens øverste organ. Mellom årsmøtene ledes Driftsassistansen av et styre.
Årsmøtet holdes i mars hvert år. Ellers kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. Det skal dessuten innkalles til ekstraordinært årsmøte når dette kreves av minst 1/3 av medlemmene.
Varsel om årsmøte skal sendes ut minst en måned før møtet. Innkalling vedlagt dagsorden, saksdokumenter og innstilling fra styret skal sendes til medlemmene minst to uker før års- møtet.
Hvert medlem har en stemme. Assosierte medlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Ved endring av vedtektene kreves det at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for endring. For øvrige vedtak og valg kreves simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
Minst halvparten av medlemmene må være til stede for at årsmøtet skal være vedtaksført. Det skal holdes skriftlig avstemning når minst ett medlem krever dette.
Det skal føres møtebok.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  • Valg av møteleder
  • Valg av to representanter til å underskrive møteboka.
  • Godkjenning av årsmelding og regnskap for foregående år.
  • Godkjenning av arbeidsprogram, budsjett og medlemsavgifter for inneværende og påfølgende år.
  • Valg av leder i styret, styremedlemmer, varamedlemmer til styret og valgkomité.
  • Andre saker som legges fram av styret.
  • Saker som ønskes tatt opp av medlemmer. Slike saker må sendes styret minst to uker før årsmøtet.

§ 6 STYRET

Styret består av 6 medlemmer og 2 møtende varamedlemmer som velges av årsmøtet. Styrerepresentantene velges blant medlemmene. Dersom en styrerepresentant i løpet av valgperioden ikke lenger oppfyller kriteriene for å sitte i styret, foretas det suppleringsvalg ved neste årsmøte. Alle regioner som har medlemmer i driftsassistansen bør være representert i styret.
Styrerepresentantene velges for en periode på 2 år, dog slik at halvparten av represen- tantene er på valg hvert år.
Beslutninger i styret fattes med simpelt flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Det skal føres møtebok.
Styret skal forestå ledelsen av Driftsassistansen i samsvar med vedtektene og de vedtak som fattes av årsmøtet.
Styret skal hvert år legge fram for årsmøtet årsmelding og regnskap for foregående år, samt forslag til arbeidsprogram, budsjett og medlemsavgifter for inneværende og påfølgende år. Videre skal styret ta stilling til eventuelle forslag til utredninger og prosjekter som ikke er inntatt i de årlige arbeidsprogrammene, og avgjøre om disse faglig og økonomisk ligger innenfor Driftsassistansens virkeområde.
Styret skal for øvrig gi innstilling til årsmøtet i alle saker som etter vedtektene skal avgjøres av årsmøtet.

§ 7 SEKRETARIATET

Bodø kommune er sekretariat for Driftsassistansen.

§ 8 VALGKOMITÉEN

Valgkomitéen består av tre medlemmer som velges av årsmøtet. Valgkomitéens oppgave er å foreslå kandidater til valg på årsmøtet. Liste over kandidater sendes medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet.
Hvert år velges minst et medlem i valgkomiteen. Funksjonstid er for to år.

§ 9 ENDRING AV VEDTEKTER

Vedtektene kan bare endres på årsmøte ved skriftlig avstemning. Med skriftlig avstemming likestilles avstemning på digitalt årsmøte der stemmeberettiget deltaker skriver inn sin stemme i chat. Endring av vedtektene krever at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for endring.

§ 10 AVVIKLING

Forslag om oppløsning av Driftsassistansen skal behandles på samme måte som vedtekts- endringer, og er avgjort med 2/3 flertall når minst 2/3 av medlemmene er til stede. Er ikke årsmøtet vedtaksført, må det kalles inn til nytt møte som avgjør saken med minst 2/3 fler- tall av de frammøtte.