Lovverk

Nedenfor er det omtalt en del lover og forskrifter som er viktige i forhold til den fysiske utformingen av bygg og anlegg. Oversikten må ikke betraktes som endelig eller komplett. Det er mange flere lover og forskrifter der universell utforming blir trukket inn. Deriblant for eksempel Loven om offentlige anskaffelser og forskrifter om universell utforming på transportsektoren.

Standarder, veiledere og håndbøker

Standarder gir blant anet presise og kortfattede opplysninger om hvordan bygninger og uteområder skal utføres. De er operative virkemidler for konkretisering av intensjonene i lover og forskrifter. Veiledere og håndbøker gir føringer utover minimumskravene i teknisk forskrift.