Barne- og likestillingsdepartementet

universell-utforming.miljo.no

 • l Regjeringens Handlingsplan for universell utforming. 2015-2019.
 • l Universell utforming. Begrepsavklaring.
 • Temarapport, Miljøverndepartementet 2007.
 • l Universell utforming som kommunal strategi.
 • Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen, Miljøverndepartementet 2009.

Deltasenteret, Buf-direktoratet

bufdir.no/uu/

 • Det tilgjengelige bibliotek
 • En grunnskole for alle
 • Friluftsliv og universell utforming
 • Kulturminnevern og universell utforming
 • Selvbetjening for alle! Tilgjengelige automater
 • Universell utforming over alt

Direktoratet for byggkvalitet

dibk.no

 • Tekniske forskrifter og veiledning
 • Verktøy og veivisere universell utforming

Direktoratet for forvaltning og IKT 

difi.no

 • Krav og veiledninger IKT og automater

FN-konvensjonen (CRPD)

regjeringen.no

 • FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Husbanken

husbanken.no

 • Lån, tilskudd, løsninger og verktøy
 • Eksempelsamlinger universell utforming
 • Hva er en universelt utformet bolig?
 • Universell utforming av uteområder og flerbolighus. HB og Hageselskapet.

Hørselshemmedes Landsforbund

hlf.no

 • Tilgjengelighetsguide

Likestillings- og diskrimineringsombudet

ldo.no

 • Lovverk og aktuelle saker

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

diskrimineringsnemnda.no

 • Saksgang ved klage. Rettslige kjennelser.

Lover og forskrifter

lovdata.no

Nasjonal pådriver i høyere utdanning. NTNU

universell.no

 • Nettsted for læringsmiljø og universell utforming.

NBBL Norske Boligbyggelag

nbbl.no

 • Etterinstallering av heis i borettslag. Muligheter og løsninger.
 • Heis gir trygghet og trivsel

Norges Astma- og Allergiforbund

naaf.no

 • Universell utforming av bygg
 • Et allergivennlig grønt miljø inne og ute

Norges Blindeforbund

blindeforbundet.no

 • Tilgjengelighetsguide med sjekkliste

Norges Handikapforbund

nhf.no

 • Fokus på skolebygg
 • Hva er universell utforming?
 • Tilgjengelige boliger
 • Kjøkkenet. Valg og løsning.
 • Unge på boligmarkedet
 • Inspirasjon. Universell utforming – en utfordring.
 • Universell utforming i praksis
 • Toalett og bad. Detaljer som teller.
 • Stier å stole på. Friluftsliv.

SINTEF Byggforsk

sintef.no/byggforsk

 • Byggforskserien.

Standard Norge

standard.no

 • l Norsk Standard NS 11001-1:2018. Universell utforming av byggverk. Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger.
 • Norsk Standard NS 11001-2:2018. Universell utforming av byggverk. Del 2: Boliger.
 • NS 11005:2011 Universell utforming av opparbeidede uteområder. Krav og anbefalinger. Universell utforming av byggverk – Veifinning. P-750.

Statens vegvesen 

vegvesen.no

 • Håndbok V129. Universell utforming av veger og gater.

Statsbygg

statsbygg.no

 • Nettsted om tilgjengelighet til offentlige bygg 
  byggforalle.no