Mens det stilles krav til universell utforming i nye nye bygg, anlegg og uteområder som er rettet mot allmennheten, er eksiterende anlegg av eldre dato ofte utilgjengelig for ulike brukere. Kartlegging bidrar til å avsløre om bygg, byrom og friarealer er tilgjengelige. Det brukes ulike metoder for å registrere aktuell status, men prinsippet om universell utforming samt tekniske utformingskrav ligger til grunn for registreringene.

Bodø kommune prioriterer kartlegging av skoler og barnehager, samt kartlegging av uteområder og turstier. Resultatene inngår i helhetlige vurderinger av anleggenes tilstand og behov for utbedringer.