Kommunedelplan for kulturarv er en tematisk plan som skal ivareta lokalmiljøenes og kommunens interesser, så vel som regionale og nasjonale interesser og mål knyttet til forvaltning av kulturarv, kulturminner og kulturmiljøer. Kommunene er hovedaktører i forvaltningen av vernede og verneverdige kulturminner gjennom arbeidet med plan- og bygningsloven. Kulturminner/kulturmiljø av lokal verdi vurderes som hovedregel kun av kommunen. Planarbeidet vil i hovedsak fokusere på kulturminner/kulturmiljøer som ikke omfattes av en automatisk fredning gjennom kulturminneloven.

Planarbeidet utføres av Bodø kommune ved kulturkontoret.

I forbindelse med dette planarbeidet ønsker kommunen forslag og innspill om viktige temaer, kulturminner og kulturmiljøer som bør inngå i planen.

Forslag til planprogram for plan for kulturarv legges ut til offentlig ettersyn og til høring. I planprogrammet står det mer om formålet med planarbeidet, hvilke temaer som skal vurderes og hvordan prosessen skal gjennomføres. 

Det blir avholdt folkemøter i de forskjellige kommunedeler, disse vil bli varslet separat.  

Merknader/innspill til planarbeidet skal sendes til Bodø kommune, Kulturkontoret, postboks 319, 8001 Bodø, eller postmottak@bodo.kommune.no Innspill merkes arkivsaksnr. 2019/7053.

Frist for innspill er 09.01.2022.