Iris Produksjon AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven for å motta, mellomlagre og behandle farlig avfall ved Vikan avfallsplass. Les mer om saken og Iris Produksjon AS sin søknad om tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av farlig avfall på Fylkesmannen i Nordland sin nettside her.

 

Iris Salten IKS har søkt om tillatelse til mottak og deponering av PFAS-forurensede masser på deponiet ved Vikan avfallsplass. Les mer om saken og Iris Salten IKS sin søknad om endring i tillatelse - deponering av PFAS-holdige masser på Fylkesmannen i Nordland sin nettside her.

 

Høringsfrist for begge saker er 9.juni.