Om tiltaket

Det søkes om å mudre ca. 7500 kubikkmeter sjøbunn over et areal på ca. 6000 kvadratmeter. Det skal utdypes ned til -1,6 meter. Det skal også sprenges bort undervannsskjær i mudringsområdet. Massene ønskes disponert ved dumping i sjø nord for Givær og Bliksvær, ved en dybde på ca. 440 meter. Sedimentene består i hovedsak av sand. 

Det søkes om å fylle ut i sjø for én stor, og én liten molo. Fyllingsmassene som skal benyttes er sprengstein. Fyllingsmassene er på ca. 7000 kubikkmeter over et areal på 1200 kvadratmeter for den store moloen, og ca. 650 kubikkmeter over et areal på 250 kvadratmeter for den minste moloen.

Prosjektet planlegges gjennomført vår/høst 2020.

Formålet med tiltaket er å forbedre sikkerhet ved innseiling og å beskytte bukta mot bølger og stormflo. Det er også foreslått etablering av småbåthavn med flytekai og landfeste.

Forurensning

Det er utført prøvetaking av sjøbunnssediment fra 4 stasjoner. Undersøkelsen påviste lav forurensningsgrad i sedimentene der det skal mudres. Ved stasjonen der det er planlagt utfylling ble det påvist bunnstoffet tributyltinn (TBT) i moderat miljøtilstand. Det er ikke tatt prøver ved området for den minste utfyllingen eller fra sjøbunnen i området for det planlagte dumpingområdet.

Naturverdier

Det er registrert truede fuglearter - teist, ærfugl, tyvjo og fiskemåke, i og ved hele Givær. Det er ingen spesielle naturtyper innenfor tiltaksområdet. Det er større forekomster av tareskog og skjellsand i nærheten av utfyllingsområdet. Nordland Fylkes Fiskarlag har uttalt at de ønsker at massene skal dumpes på en annen lokalitet på grunn av at det foregår kveitefiske i nærheten av det foreslåtte dumpingområdet.

Høring

Søknaden legges til offentlig gjennomsyn hos Bodø kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 66. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no innen 6. april 2020.