I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 
17.6.2005 med forskrifter, legges f{l)lgende s{l)knad ut til 
offentlig innsyn: 
S0knad om akvakultur Bod0 kommune 
S0ker: Wenberg Fiskeoppdrett AS 
Org.nr: 937 504 446 
S0knaden gjelder: Endring av areal ved akvakulturlokalitet Lokalitet: 32397 Storvika i Skjerstadfjorden 
Koordinater: 
Midtpunkt anlegg: N 67212,282' (/j 15216,483' 
Utslippspunkt: N 67°12,034' 0 15°16,692' 
Kontaktadresse: Dagrun.bergli@bodo.kommune.no 
Tlf. 971 40 370 
S0knaden er utlagt til offentlig innsyn pa Bodø kommunes 
hjemmeside. Eventuelle merknader ma fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1. maned fra denne 
kunngj0ringen. postmottak@bodo.kommune.no 
For mer informasjon angaende generell saksgang se 
nettad resse: https://www.nfk.no/tjenester/naringsutvikling/akvakultur-og-marin-verdiskapning/akvakultur/