SMIL Bodø

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Bodø kommune har fått bevilget kr 360.000,- for 2022.

Søknadsfrist 30.03.2022.

 

Tiltak det kan søkes SMIL-tilskudd til er:

 

KULTURLANDSKAP

 • Verdifulle kulturlandskap i innmark – istandsetting (gml. kulturmark rydding og gjerding)
 • Verdifulle kulturlandskap i utmark - – istandsetting (gml. kulturmark rydding og gjerding)
 • Nofence til beitedyr i utmark/innmark

 

BIOLOGISK MANGFOLD

 • Utvalgte naturtyper – slåttemark – istandsetting
 • Trua naturtyper – eks. hagemark og naturbeitemark - istandsetting
 • Biologisk verdifulle arealer inklusive tiltak for pollinerende insekter - istandsetting
 • Fjerning av fremmede skadelige arter i kulturlandskapet

 

KULTURMINNER OG KULTURMILJØER

 • Automatisk freda kulturminner – gravhauger, hustufter m.m. – istandsetting og synliggjøring
 • Verneverdige bygninger - istandsetting
 • Steingjerder og skigarder – istandsetting

 

FRILUFTSLIV

 • Turstier i jordbrukslandskapet – etablering og istandsetting

 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

 

Eier av eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksjord og som drenerer dette arealet, kan søke om tilskudd til drenering av jordbruksjord. For planerte arealer kan du søke om tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet. Bodø kommune har fått innvilget kr 300.000,- til drenering av jordbruksjord 2022.

Søknadsfrist fortløpende.

 

 

Hvordan søke

Søknader om tilskudd sendes via Altinn. Når du er innlogget, søker du opp tilskuddsordningen som er aktuell i søkefeltet helt nederst på nettsiden.

 

Søknadsfrist og saksbehandling

Søknader om tilskudd over årets tilskuddsmidler må leveres seinest 30.03.2022. Søknadene saksbehandles av landbruksforvaltninga i Bodø kommune.

 

Mer informasjon om ordningene og veiledning til søknaden:

Mer informasjon om tilskuddsordningene og hvordan du søker finner du på Landbruksdirektoratet sin nettside.  Du kan også kontakte: