Bodø kommune skal utarbeide en ny strategi og handlingsplan for samarbeid med frivillig sektor.

Vi inviterer frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som har forslag til hvordan vi kan styrke tilbud til og samhandling med frivillig sektor om å sende innspill til oss.

Spørreundersøkelse

I samarbeid med Frivillighet Norge ble det 17. januar  sendt ut en digital spørreundersøkelse til alle registrerte frivillige organisasjoner i Bodø.

Dette er en mulighet for din forening til å bli hørt og for å påvirke frivillighetens rammevilkår i kommunen! Her får organisasjonene mulighet til å melde fra til kommunen om hvordan de ønsker å samarbeide med kommunen; hvilke utfordringer organisasjonene møter og hva som kan bli bedre.

Hvis din organisasjon ikke mottar spørreundersøkelsen på epost, kontakt brita@frivillighetnorge.no for å be om å få tilsendt undersøkelsen. 

Vi ønsker blant annet tilbakemelding på følgende:

  • Hvordan kan Bodø kommune legge bedre til rette for samarbeid og samskaping med frivillig sektor?
  • Hvilke tilbud eller tjenester for bedre samarbeid savner du (som organisasjon eller privatperson) fra kommunens side?
  • Hvilke tilbud og tjenester kan frivillige organisasjoner ivareta for å avlaste kommunens tjenesteområder?
  • Andre kommentarer eller forslag til kommunens samarbeid med frivillig sektor.

Innspill til Bodø kommunes frivillighetsstrategi, sendes på epost til postmottak@bodo.kommune.no innen 1. mars 2024. 

Har du spørsmål eller andre henvendelser kan du ta kontakt med Knut Støre Brinchmann

Bystyrets vedtak:

Bystyret i Bodø kommune vedtok den 30.3.2023 enstemmig i PS 0035/23 – Frivillighet i
Bodø kommune – innstillingen fra kommunedirektøren:

«Det etableres en arbeidsgruppe som i samarbeid med frivillig sektor utarbeider en
strategi for frivillighetsarbeidet, samt en handlingsplan.»

I kommunedirektørens konklusjon og anbefaling i saksfremlegget står det blant annet:

«Det anbefales at det igangsettes et arbeid med utarbeidelse av strategi for frivillig
sektor, med faktagrunnlag, satsingsområder og handlingsplan. Dette arbeidet
gjennomføres i samarbeid med frivillig sektor.»

Forslag til ny frivilligstrategi og handlingsplan vil foreligge våren 2024, og deretter sendes ut på høring, offentlig ettersyn og politisk behandling.