Høring av søknad fra Bodø kommune om etablering av midlertidig lager for masser mellom
Langskjæret og Burøya. Bodø kommune har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til å lagre masser på det utfylte området mellom Langskjæret og Burøya i Bodø kommune. Området skal brukes som masselager fra midten av 2022 til slutten av 2024. Massene kommer fra et anleggsprosjekt i Sjøgata i Bodø kommune og skal lagres midlertidig på området før de skal gjenbrukes.
Det totale omfanget av lagringen vil variere, men kommunen forventer at det maksimalt vil lagres totalt 4000 m3 masser på området. Massene inneholder lite eller ingen forurensning. Det  skal etableres kjøreveier på området og anleggsmaskiner vil benyttes til håndtering og flytting av massene. Kommunen vurderer også å sette opp et sikteverk på området som skal brukes til å sortere massene før gjenbruk.
Søknaden er publisert på Statsforvalteren i Nordland sin nettside www.statsforvalteren.no/nordland/hoeringer. Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 27. juli 2022.