Utbyggingsavtalen og reguleringsplanen for Kvartal 25,vestre del finner du her:

https://webhotel3.gisline.no/Webplan_1804/gl_planarkiv.aspx?planid=2019013 

Formålet med forhandlingene om tilleggsavtale er å innrette opparbeidelsen av offentlig infrastruktur på en måte som i størst mulig grad ivaretar pågående og planlagte bygge- og samferdselsprosjekter i Bodø sentrum.