KUNSTPAUSE er et prosjekt finansiert gjennom KORO sin lokalsamfunnsordning (2021-2023).

Formålet er å bruke kunstnere for å skape møteplasser og innbyggerinvolvering i forbindelse med bærekraftig byutvikling. Det er utviklet fire kunstpauser så langt, alle lokalisert ved Beddingen.

Den femte og siste kunstpausen skal ha sitt geografiske nedslagsfelt i Breivika.Bildet viser det aktuelle området i Breivika. Fjære, strand, hav, rorbuer, hus, gressplener, himmel.

Breivika er det største friluftsområdet i Bodø sentrum og en viktig møteplass. Her møtes mennesker for
rekreasjon, hygge og naturopplevelser ved havet. Bodø kommune skal oppgradere området.

Det legges vekt på å fremheve naturverdiene som er her, og gjøre det enda mer attraktivt og
tilgjengelig for hele byens befolkning. Det er planlagt en havnepromenade som strekker seg fra Molobyen til Breivika, og det er nylig etablert en kommunal blomstereng på området.

Prosjektet er i samarbeid med Kulturkollektivet Bodø, Molobyen, Prosjekt67 og Bodø2024.

Vi ønsker et kunstverk som tar utgangspunkt i:

 • Grønne perspektiver på byutvikling: mat, dyrking, naturmangfold og/eller strandsonen
 • Breivikas unike kvaliteter og historier

Vi ønsker at kunstnere tar aktivt del i dialogen om utviklingen av byen og Breivika. Multiconsult er i ferd med å utvikle en utformingsplan for Breivika som kan tjene som inspirasjon/ramme foroppdraget.

Tematisk og geografisk avgrensing

 • Urbant landbruk, matproduksjon, jord, dyrking i bed, blomstereng
 • Unik kystnatur- den eneste gjenværende naturlige, sentrumsnære strandbiotopen som folk har tilgang til. Viktige elementer inkluderer skilpaddeøya, kontakt med flo og fjære, store steiner, tidligere badehus, framtidig kyststi og havnepromenade
 • Kunstprosjektet skal finne sted på gressletta og/eller i strandsonen

Viktige presiseringer

 • Kunstformen er åpen. Kunstverket kan bestå av materielle og/eller immaterielle verk og møteplasser for området. Hvis det planlegges for en permanent installasjon, er det viktig med dialog med Multiconsult
 • Deler av området har vært kirkegård, og det er ikke mulig å fundamentere kunstverk på gressletta eller grave ned i jorda uten omfattende gjennomgravning.

Vi ønsker å engasjere en kunstner for videre samarbeid om prosjektet, basert på en
motivasjonssøknad, CV og dokumentasjon av tidligere arbeider.

Dette sendes samlet i en PDF til: postmottak@bodo.kommune.no

PDF merkes med: Grønn_kunstpause_i_Breivika_etternavn_fornavn.pdf

Kriterier for utvelgelse

 • Motivasjonssøknad, og hvordan denne adresserer formål for utlysning, tema og sted, som beskrevet over
 • CV og dokumentasjon av et eller to tidligere arbeider
 • Lokal/ regional tilknytning
 • Krav til utdanning – gjennomført kunstutdanning innen bch, msc, innen de siste fem årene. Søkere uten utdanning må vise til aktiv kunstproduksjon på profesjonelt nivå

Ved spørsmål kontakt kurator Gøran Moya: info@prosjekt67.org

Økonomisk ramme:

105 000 inkludert presentasjon

Søknadsfrist:

15. november 2023

Ferdigstilling av prosjektet:

15. august 2024