Eksisterende renseanlegg saneres og legges ned. Nytt renseanlegg etableres nedstrøms eksisterende anlegg på regulert tomt.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise der totalentreprenøren også har det hele og fulle ansvaret for prosessanlegget.

Prosjektet antas oppstartet i løpet av februar 2020 og skal stå ferdig i juni 2021.