Generelle opplysninger:

Prisene gjelder fra 01.01. Alle priser er inkl. 25 % MVA.

Kommunale eiendomsgebyr forfaller til betaling i 4 terminer i 2024.

  1. Termin perioden 01.01 – 31.03 forfall 20.03
  2. Termin perioden 01.04 – 30.06 forfall 20.06.
  3. Termin perioden 01.07 – 30.09 forfall 20.09.
  4. Termin perioden 01.10 – 31.12 forfall 20.11.

Hver termin gjelder for 3 måneder. Forbruk etter måler for vann/avløp 2023 blir avregnet ved første faktura 2024.

For eiendommer med kommunale avgifter på under kr. 1 000,- pr. år vil hele beløpet bli fakturert den 20. mars med forfall 20.04.

Bystyret i Bodø har den 08.12.2023 vedtatt at eiendomsskatten i 2024 vil være 4 promille for bolig- og fritidseiendom og 5,2 promille for næringseiendom. 

For skatteåret 2024 er det vedtatt et bunnfradrag på 125.000, - for alle selvstendige boenheter.  

 

Månedlig faktura:

  • Det er mulig å avtale månedlig fakturering for kommunale gebyr. Avtalen gjøres skriftlig på e-post-adresse: Kommunale.Gebyr@bodo.kommune.no 
  • Oppgi G.nr/Br.nr og adresse samt navn på regningsmottaker på eiendom det ønskes å inngå avtale for. Det anbefales inngåelse av e-Faktura og/eller AvtaleGiro ved avtale om 12 terminer.

 

Vann og avløp
 

Abonnementsgebyr vann bolig/fritidsbolig - pr boenhet ...........................kr 1.099

Abonnementsgebyr vann næring/andre bygg – pr eiendom/seksjon.......kr 1.099

Forbruksgebyr vann – beregnes etter areal (kr/m²) ....................................kr 35,87

Forbruksgebyr Vann - etter måler (kr/m³) ....................................................kr 29,89

 

Abonnementsgebyr avløp bolig/fritidsbolig - pr boenhet .........................kr 1.228

Abonnementsgebyr avløp næring/andre bygg - pr eiendom/seksjon......kr 1.228

Forbruksgebyr avløp – beregnes etter areal (kr/m²) ..................................kr 42,49

Forbruksgebyr avløp – etter måler (kr/m³) ..................................................kr 35,41

 

Leie vannmåler (kr/stk - pr år)

Opptil 20 mm ................................................................................................kr 543,00

Opptil 25 mm ………………………......................................................................kr 847,00

Opptil 40 mm.................................................................................................kr 1.284,00

Kombimålere..................................................................................................kr 8.876

 

Engangsgebyr for tilknytning til vann og avløp

Vann pr bygg ...................................................................................................kr 6 520

Avløp pr bygg ..................................................................................................kr 6 520

 

Feie- og tilsyn

Bolig.................................................................................................................kr 440 

Fritidsbolig..................................................................................................... kr 273

 

Gebyr for tømming slamanlegg

Bolig – tømming hvert 2. år (per anlegg/år)...............................................kr 2 400

Fritidsbolig – tømming hvert 4. år (per anlegg/år)....................................kr 1 200

Ekstratømming slamavskiller (per m3 + fastavgift)...................................kr    878

 

Minirenseanlegg - tømming hvert år (per/m3)...........................................kr 2 364

Ekstratømming minirenseanlegg (per m3+fastavgift)...............................kr 2 364

 

Tette tank - tømming hvert år (per/m3) ......................................................kr 2 364

Ekstratømming tett tank (per m3 + fastavgift)............................................kr 2 364

 

Traktortømming (per m3) ...............................................................................kr 2 533 

 

Fastavgift ved ekstratømming.......................................................................kr 5 000

 

Gebyrsatser kontroll anlegg med utslipp av sanitært avløpsvann

Kontrollgebyr - inntil 15pe (per anlegg/år)...................................................kr 1 409

Kontrollgebyr - over 15pe (per anlegg/år)....................................................kr 2 818

Kontrollgebyr gråvannsanlegg (per anlegg/år)............................................kr   704

 

Gebyrsatser kontroll olje- og fettutskiller

Oljeutskillere (per anlegg/år).........................................................................kr 2 841

Fettutskillere (per anlegg/år).........................................................................kr 5 103

 

Renovasjon husholdning

Faktureres av Iris Salten

Grunngebyr . . . . . . . . .  . . . . . kr 3 589,33

80l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3 589,33

130l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4 218,55

190l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  4 972,62

240l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  5 649,29

350l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  7 724,85

500l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  12 484,61

660l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  15 605,76

750l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr  18 726,92

Pr m³ i container . . . . . . . . . ..kr 24 969,22

Spørsmål ang. andre renovasjonsgebyr/renovasjon generelt rettes til Iris Salten

tlf 75 50 75 50. Se ellers www.iris-salten.no

Gebyr for saksbehandling vei, vann og avløp

Det beregnes ikke MVA for disse gebyrene.

 

Søknad om utslippstillatelse av sanitært avløpsvann pr søknad

Saksbehandlingsgebyr - inntil 15pe (per søknad)....................................kr 10 969

Saksbehandlingsgebyr - over 15pe (per søknad).....................................kr 18 281

Saksbehandlingsgebyr - endringstillatelse (per søknad).........................kr    5 484

 

 

Saksbehandlingsgebyr olje- og fettholdig avløpsvann

Oljeholdig avløpsvann..……….......................................................................kr  7 457

Fettholdig avløpsvann  ……….......................................................................kr  7 457

 

Saksbehandlingsgebyr vei

Søknad avkjørsel..........................................................................................kr   3 384

Gravemelding inkl. arbeidsvarsling ………………………................................kr   5 638

Arbeidstillatelse på og ved vei……………………..…………............................. kr  1 692

Plangodkjenning anlegg <10 000 m2 …………………..…............................. kr   5 638

Plangodkjenning anlegg mellom 10 000 - 50 000 m ............................kr 11 276

Plangodkjenning anlegg >50 000 m2 ……………………................................kr 33 829

 

Saksbehandling og kontroll/opprydding forurenset grunn

Enkel tiltaksplan ……………………..............................................................… kr   7 457

Kompleks tiltaksplan ………………............................................................... kr 22 372

Kontrollgebyr inntil 500 m2 ……...............................................................  kr  7 457

Kontrollgebyr 501 – 10 000 m2 ................................................................ kr 17 927

Kontrollgebyr over 10 001 m2 .................................................................  kr 34 276