Forskriften som sendes på høring foreslås som tilføying til gjeldende gebyrforskrift etter plan- og bygningsloven, eierseksjoneringsloven og matrikkellova for Bodø kommune. Byggesaksdelen foreslås å gå inn som kapittel 5 i Bodø kommunes Gebyrforskrift etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova.

Forslag til ny gebyrforskrift har en annen struktur og innretning enn gjeldende betalingsregulativ.

Endringer i kommuneloven krever tydeligere dokumentasjon på at kommunens gebyrer står i forhold til det arbeid som kommunen har med de ulike sakstypene. Hensikten med forskriften er å stille opp kriterier som skiller arbeidskrevende saker fra saker som er mindre arbeidskrevende. Med dette er intensjonen å oppnå at gebyrets størrelse står i forhold til arbeidsmengden som den aktuelle sakstypen medfører.

Forslag til ny gebyrforskrift inneholder ingen informasjon om timesatser, priser eller annet. Dette vil fremkomme i egen sak som fremmes bystyret etter høringsrunden. Denne høringen gjelder kun selve innretningen av gebyrforskriften.

Forslag til ny gebyrforskrift slik det foreligger baserer seg på et strengt selvkostprinsipp. I arbeidet med den nye innretningen har man forsøkt å identifisere kostnadsdrivere og knytte økonomiske variabler til dette. Dette er gjort for å oppnå bedre samsvar mellom kommunens faktiske ressursbruk og gebyret som faktureres tiltakshaver. En eventuell subsidiering av sakstyper etter plan- og bygningsloven må skje ved overføringer fra kommunekassen, og ikke ved å velte kostnader som reellt er knyttet til én sakstype, over på andre sakstyper.

Dokumentene til saken er tilgjengelig i menyen til høyre (under dersom du leser dette på en liten skjerm).

Uttalelse til saken merkes 2021/5490 og sendes Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no. Frist for å gi uttalelse er satt til 30. januar 2024.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Kari Skirbekk, kari.skirbekk@bodo.kommune.no. 

Det gjøres oppmerksom på at høring av «Endring av gebyrforskrift - Gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova - Bodø kommune» er en egen høring. Om ønskelig kan uttalelser til begge høringer fremgå av samme brev til kommunen, så fremt det kommer klart frem om merknadene gjelder den nye byggesaksdelen eller endringene i gjeldende forskrift.