I tråd med kravene i plan- og bygningsloven, legger bystyret høringsutkast til ny planstrategi for inneværende bystyreperiode ut til høring. Planstrategien er ikke i seg selv en plan, men det strategidokumentet hvor bystyret tar stilling til hvilke planer kommunen skal ha i bystyreperioden.

Ut fra tidligere vedtak i bystyret, er antall planer søkt holdt på et så lavt nivå som mulig.

Frist for å gi innspill er: 15. mai.

Planstrategi 2024-2027 kan du se her.