75 55 50 00

Du er her:

Strategisk næringsplan

 

Trykk på bildet for å lese hele Strategisk næringsplan i pdf

Grunnlaget for Bodø kommunes næringsrettet tilretteleggings- og utviklingsarbeid er utarbeidet i Strategisk næringsplan. Strategisk næringsplan, 2017 -2021, er vedtatt  i bystyret 7. desember i 2016,mens handlingsplanen til SNP er vedtatt av Bodø bystyre 9 februar 2017.

Planen har fire hovedsatsingsområder:

1. Næringsoffensiv by og region

Mål for satsningsområdet: Smart og grønn infrastruktur og kommunale tjenester som gjør at Bodø og regionen er et naturlig førstevalg for etablering, samt utvikling av eksisterende næringer

Målområder: Kommune, transport og logistikk, bredden av bedrifter  

Strategiske grep og gjennomføring av disse: 

a)      Kommunikasjons- og logistikklutepunkt

 • Styrke Bodø som logistikknutepunkt for person- og varetransport (fly, tog, båt, bil)
 • Jobbe for omlegging av transport fra vei til bane og sjø
 • Stimulere til smarte og grønne logistikk- og samferdselsløsninger
 • Effektive pendlerløsninger i Salten

b)      Infrastruktur

 • Videreutvikle fjernvarmeanlegget; Keiserens rolle og muligheter
 • Grønn varnetransport i sentrum
 • Kraftforedlende (Kraftkrevende) næringsliv benytter lokal overskuddskraft
 • Tilrettelegging for og videreutvikling av digital infrastruktur for hele kommunen (fiber, datasenter)
 • Fortsatt lav arbeidsgiveravgift og videreføring av DA Bodø

c)      Kommunen som aktiv tilrettelegger

 • Effektiv og høy serviceevne i kommunale tjenester
 • Helhetlig plan for nærings- og landbruksareal - som sikrer utvikling av areal på land og sjø
 • Bruk av ny teknologi for smart offentlig forvaltning, tjenester og informasjon
 • Utviklingsorientert planarbeid, samskapende, åpne og informative planprosesser
 • Aktiv bidragsyter i fylkesplanprosesser
 • Offentlig innkjøpstjeneste som legger til rette for innovasjon og nyetableringer, og bygger på lokalt næringsliv
 • Økt samarbeid for næringsutvikling over kommunegrensene

2. Bodø som magnet 

Mål for satsningsområdet: Et attraktivt møtested for tilreisende og innbyggere

Målområder: Besøksnæringene (turisme, konferanse, arrangement), kultur og handelsnæringen. 

Strategiske grep og gjennomføring av disse:

a)      Bodø som møtested

 • Etablere klynger og nettverksarenaer for samskapning
 • Videreutvikling av handel som største næring
 • Sentrumsutviklingsprosjektet
 • Tydelig og synlig konferanseby

b)      Vertskapsbyen

 • Aktiv og synlig turistinformasjon
 • Etablere et åpent og digitalt vertskap
 • Videre utvikling av Visit Bodø og masterplan for reiselivet
 • Tilrettelagte innfartsårer og byrom for besøkende
 • Vertskap for virksomheter som er interessert i å etablere seg i Bodø og regionen

c)      Helhetsopplevelse

 • God tilrettelegging og helhetlige opplevelser tilpasset besøkende, forretningsreisende, besøk, turister m.fl. 
 • Bransjeoverskridende samarbeid for økt tilbud til besøkende - Landbruk, kultur, reiseliv, teknologi, handel, FoU m.fl. 
 • Regionen (by og land) som opplevelsesarena
 • Smart destinasjonsutvikling i Salten
 • Kompetanseutvikling i opplevelsesnæringen
 • Tilrettelegging for cruise

d)     Utvikle byen som reisemål og møtested

3. Kunnskap og verdiskapning

Mål for satsningsområdet: Forsterket posisjon som kunnskapsby - med høy grad av forskning, utvikling og innovasjon for smart næringsutvikling

Målområder: Utdanning, forskning, marin sektor, reiseliv/opplevelse, landbruk, handel, teknologi, kift, kultur, industri, smart og grønn byutvikling (Smart City)

Strategiske grep og gjennomføring av disse:

a)      Samhandling mellom universitetet, forskningsmiljø, næringsliv og kommune

 • Etablere møtearenaer og skapende utviklingsmiljø
 • Oppnå felles mål for by- og næringsutvikling mellom miljøene
 • Bruke kompetansen til ansatte i forsknings- og utviklingsmiljøene iht. næringlivets behov
 • Etablere Bodø/Salten som synlig nærings- og kunnskapssenter i Norge innen marin forsknings-, kompetanse- og næringsutvikling

b)      Entreprenørskap

 • Bygge gründerkultur som tiltrekker seg og skaper etablerere
 • Nyskapning både i eksisterende og nye virksomheter
 • Stimulere til økning i etablering basert på bransjer og områder som har fortrinn både i by og bygd
 • Stimulere til bransjesamarbeid for innovasjon (og ideskaping)
 • Entreprenørskapsforskning og universistetsstudier nyttiggjøres til verdiskapning
 • Utvikle effektive systemer for tilrettelegging fra idè til kommersialisering
 • Etablere investeringsfond med solid grunnfinansiering

c)      Forskning, utvikling og innovasjon

 • Etablere innovasjonssenter som tiltrekker seg utviklingsmiljøer
 • Etablere kommunlat innovasjonsutvalg med høyt ambisjonsnivå
 • Arbeide for at Nord tar en ledende rolle og posisjon som Norges "blå universitet"
 • Beholde og tiltrekke oss kompetanse
 • Utnytte potensiale i effektivisering i offentlig sektor som virkemiddel for næringsutvikling
 • Landbrukets rolle og utvikling i samhandling med bymiljø
 • Sirkulærøkonomi som virkemiddel for forretningsutvikling
 • Kommunal havbruksstrategi, mineralstrategi og reiselivsstrategi i Salten
 • Transport og logistikk

 

4. Posisjonering og nettverk

Mål for satsningsområdet: Tiltrekke og etablere nasjonale og internasjonale bedrifter i Bodø og Nordland. 

Målområder: Offentlig sektor, marin sektor, luftfart, logistikk, teknologi, opplevelsesnæringen, industri

Strategiske grep og gjennomføring av disse:

a)      Omdømmebygging

 • Målrettet rekruttering av arbeidskraft, videreutvikling av Bodø i Vinden
 • Sterkt fokus på sikkerhet og beredskap
 • Europeisk Smart City
 • Europeisk kulturby
 • Framsnakke og profilere Bodøs næringslivs- og utviklingsmiljø med fokus på alle miljøer og hele geografien
 • Åpenhet, imøtekommenhet, informasjon, deling og synlige satsningsområder
 • Smart kommune med smarte fremtidsorienterte løsninger og åpen dialog m/ innbyggere og næringsliv
 • Konferanser med både nasjonale og internasjonale til Bodø 
 • Videreutvikle Bodø som attraktiv by

b)      Akkvisisjonsarbeid

 • Samarbeide om å oppnå etablering av landsdekkende arbeidsplasser
 • Tiltrekke seg bedrifter og etablering av utviklingsaktører i utvikling av ny by - ny flyplass
 • Aktiv deltakende i nasjonale nettverk
 • Naturlig samarbeidspartner for næringsliv på nordkalotten

c)      Internasjonal by

 • Ny by - ny flyplass og Smart City som internasjonal "lab" for utvikling av fremtidsrettede smarte og grønne løsninger
 • Nasjonal og internasjonal posisjon innen kultur, marine områder, luftfart, petroleum, sikkerhet og beredskap, arktisk landbruk, teknologi og miljø
 • Eksportorientert næringsutvikling
 • Internasjonal studie- og forskningssted
 • Styrke og utvikle internasjonale nettverk og samarbeidspartnere
 • Engelsk i flere kanaler

 

Visjon for næringsutvikling i Bodø: Samskaping for smart og grønn næringsutvikling.

I et gobalt marked hvor rammebetingelser kontinuerlig er i endring og næringer utfordres stadig er spørsmålet hva Bodø skal strekke seg etter for å oppnå økt vekst. Hva er Bodø i en nyskapende verden?

I en kontekst hvor Bodø som fylkeshovedstad skal være en motor og attraktiv hovedstad i nord, utvikler vi vekstkraft med nye og flere arbeidsplasser. Dette må skje gjennom økt grad av smart entreprenørskap og innovativ forretningsutvikling i eksisterende bedrifter. 

Samskapning (co-creation) er i følge fremtredende forskningsmiljøer en hurtig fremvoksende reformtrend. Det dreier seg om å mobilisere nye ressurser og introdusere nye og smartere løsninger. Ved å mobilisere kompetanse, ideer, engasjement og virkelyst mellom næringsliv, utviklingsaktører, forskning, innbyggere og kommune, vil vi kunne oppnå nye mål og uutløst potensiale i Bodø. 

Med denne retningen, i en samskapningkultur, vil vi som fylkeshovedstad og landsdelssenter være en motor for utvikling av Nordlands og Nord-Norges mange fortrinn og muligheter. 

Smart og grønn næringsutvikling: innenfor å jobbe smartere (smart spesialisering) innebærer at vi er mer effektive og får mest mulig ut av våre lokale ressurser gjennom samarbeid og fordeling av oppgaver. Utvikling av Bodø som Smart By innebærer bl.a. næringsutvikling med basis i de ressurser Bodø og regionen har. Med smart spesialisering vil regionens næringsliv ha gode forutsetninger for å være konkurransedyktige. 

Ressursutnyttelsen skal også være bærekraftig for miljøet. Dvs. at grønn verdiskapning innebærer å økte verdiskapningen med mindre miljøbelastning og at man gradvis vrir strukturen i økonomien til renere prosuksjon og konsum.