Hva vil vi oppnå?

Målet er å skape et kraftsenter innen sikkerhet og beredskap som:

  • bidrar til å øke tryggheten i nord
  • fungerer som en motor i utviklingen av samvirke blant beredskapsetater i nasjonal sammenheng (kunnskap og kompetanseoverføring)
  • inspirerer nødetatene med påkoblede frivillige organisasjoner til å lære av hverandre og samarbeide tettere
  • gjennom offentlig innovasjon og FoU prosjekter utvikler seg til å bli relevant også i internasjonal sammenheng med fokus på Nordområdene

Bodø kommune arbeider aktivt for å etablere arenaer for økt samvirke og samarbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap. Gjennom prosjektet Samlok Nord ble nødmeldesentralene til politi, helse og brann samlokalisert på Albertmyra i Bodø. Samlokaliseringen har fått stor nasjonal oppmerksomhet. Prosjektet er over i driftsfase med mange positive tilbakemeldinger relatert til nødmeldetjenesten, samtidig som forbedringene bidrar til økt trygghet for innbyggerne i hele Nordland.

I perioden 2018 – 2020 utførte Sintef Digital, med støtte fra NTNU Samfunnsforskning, et følgeforskningsprosjekt på samlokalisering av nødmeldesentraler for politi, helse og brann i Bodø. Dette ble gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet. For Samlok Nord, Samlok II og det videre arbeidet for samlokalisering av beredskapsaktørene gir rapporten et grunnlag som er viktig for den videre prosessen.

Bodø kommune har tatt et initiativ til å utvide aktiviteten for samlokalisering av sikkerhet – og beredskapsaktører i umiddelbar nærhet til Samlok Nord. Det ble gjennomført en mulighetsstudie (levert jan 2019), som konkluderte med at området var godt egnet for et nytt og større regionalt sikkerhet- og beredskapssenter.

Store deler av gevinsten ved samlokalisering forventes å realiseres gjennom etablering av et senter for samfunnssikkerhet /beredskapssenter. Prosjektet utreder videre kunnskap og forslag om hva som kan være mulig å realisere i tilknytning til et slikt senter. Dette kan være seg gjennom fysisk tilstedeværelse på fast basis eller sporadisk, lokaler for samvirke/deling, beredskapsklynge, møterom, simulatorer etc.