Ønsker du å søke permisjon for eleven logger du inn med ID-porten på Søknad om permisjon i skolen 

Det sendes ikke automatisk svar til skolen etter utfylling av skjema og dere må derfor gi beskjed til skolen hvis det haster å få svar.  

Plan for opplæringen skal gis dersom permisjonen er mer enn 3 dager.

Opplæringsloven § 2-11 inneholder bestemmelsene om elevpermisjon. Her heter det: "Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker."

Paragrafen må sees i sammenheng med § 2-1 som omhandler rett og plikt til grunnskoleopplæring: "Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring. "

Permisjon er ikke en rettighet for den enkelte. Ved innvilget permisjon fraskriver eleven (eller foreldrene på elevens vegne) seg retten til offentlig grunnskoleopplæring for en periode tilsvarende lengden av fraværet.

Permisjonslengde: Opplæringslovens grense for maksimal permisjonstid er ufravikelig. Det betyr at ingen kan innvilges permisjon med varighet utover 2 uker (10 skoledager). Ved søknader om permisjon for et lengre tidsrom enn to uker, kan rektor innvilge permisjon i inntil to uker av perioden. Hvis mulig bør foreldrene få velge hvilke uker de ønsker å ta ut permisjonen. Opplæringsloven gir ingen begrensning for hvor mange ganger permisjon kan innvilges.